I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku

liceum broniewskiego swidnikul. Okulickiego 13
21-040 Świdnik
Tel. 81 751 57 13

sekretariat@1lo.swidnik.pl
www.1lo.swidnik.pl

Szkoła została oddana do użytku 3 września 1952 r. W 1953 roku placówkę wyposażono w bibliotekę. Była to pierwsza biblioteka na terenie Świdnika. Pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku szkolnym 1955/56. W 1959 roku w czynie społecznym została wybudowana i oddana do użytku sala gimnastyczna. W 1963 roku szkole nadano imię Władysława Broniewskiego. Od 2003 r. placówka stała się trzyletnim liceum ogólnokształcącym i stale się rozwija. Jest bardzo dobrze wyposażona zarówno w pomoce dydaktyczny jak i środki multimedialne, posiada dwie pracownie komputerowe, tablice interaktywne, w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z rzutnikiem. Na uczniów czeka także ścianka wspinaczkowa oraz siłownia. Szkołę ukończyło ponad 7000 absolwentów. I Liceum zostało odznaczone tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnika” i medalem „Amicus Civitatis”.

Szkoła ma na koncie wiele pionierskich i unikatowych działań. Jako pierwsza w województwie lubelskim założyła witrynę internetową, zainicjowała umowy patronackie z lubelskimi uczelniami, jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła system indywidualnego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym i języków obcych.

Kształcenie w I Liceum odbywa się w następujących profilach: matematyczny, matematyczno-politechniczny, językowo-menadżerski, biologiczny oraz dziennikarski z elementami kształcenia klasycznego. Nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym i języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z indywidualnym wyborem ucznia.
Szkoła współpracuje z lubelskimi uczelniami w ramach umów o współpracy naukowej. Do roku 2015 I Liceum podpisało 10 umów z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytutem Filologii Germańskiej KUL im. Jana Pawła II, Instytutem Lingwistyki Stosowanej UMCS, Instytutem Historii UMCS, Wydziałem Politologii UMCS, Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziałem Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechniką Lubelską. W ramach współpracy uczniowie między innymi zdobywają wiedzę w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych, a także mają możliwość konsultacji z pracownikami naukowymi. Klasa matematyczno-politechniczna jest prowadzona w ścisłej współpracy z Politechniką Lubelską. Ponad to w szkole realizowane są projekty dofinansowane ze środków unijnych np. „Wiedza mostem na uniwersytet” i „Moja przyszłość w moich rękach” oraz WFOŚiGW.

Uczniowie i nauczyciele I LO w Świdniku organizują szereg imprez stając się ważnym lokalnym partnerem kulturalnym i edukacyjnym. Do najważniejszych projektów organizowanych cyklicznie należą: Dni języków obcych, Dni matematyki, EuroLicealiada, Dni Kultury i Mediów, Dni Zwierzoluba, happeningi z okazji Światowego Dnia Książki, literackie gry miejskie, akcje streetartowe i wiele innych. W szkole organizowanych jest także wiele akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka oraz innych potrzebujących.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku ze względu na swoją historię, realizowane projekty, współpracę z wieloma partnerami oświatowymi i kulturalnymi na stałe wpisało się w pejzaż miasta i ma wśród jego mieszkańców ustalony prestiż.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku

poradnia swidnik

ul. C.K.Norwida 2a
21 - 040 Świdnik

tel. 81 751 52 36


info@poradnia.swidnik.pl
www.poradnia.swidnik.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku działa od 1967 r. Celem Poradni jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom, nauczycielom, rodzicom w tworzeniu warunków wspomagania dziecka w zakresie rozwoju, wychowania i kształcenia. Naszą opieką obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 0 – 18 lat zamieszkującą na terenie Powiatu Świdnickiego.
Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne.
Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież zgłoszone na wniosek rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia dostępnej w poradni bądź na stronie internetowej placówki.

Prowadzimy:

 • badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • badania i ocenę rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego
 • badania oceny dojrzałości szkolnej
 • badania predyspozycji edukacyjno-zawodowych (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2 – 6 lat ułatwiające start szkolny
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię rodzin
 • szkołę dla rodziców
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • grupy wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • psychoedukację i poradnictwo dla rodziców i nauczycieli
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • terapię biofeedback dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku 0 – 6 lat
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych

Poradnia wydaje orzeczenia do:

 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nauczania indywidualnego dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

PCEZul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71


info@pcez.pl
www.pcez.pl


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to zespół szkół zawodowych, w skład którego wchodzą:

 • Technikum Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna Nr 1
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

PCEZ to bezpieczna, dynamiczna i nowoczesna szkoła z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła od ponad 50 lat przygotowuje do dalszego kształcenia, dostosowując się do potrzeb ucznia i rynku pracy. Realizuje swoje zadania w oparciu o kompetencje nauczycieli współdziałających z rodzicami i społecznością lokalną. Naszym, celem jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające aktywny udział w dorosłym życiu.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to placówka oświatowa na trwałe wpisana w losy miasta Świdnik, kultywująca tradycje lotnicze. Szkoła posiada certyfikat ośrodka szkoleniowego dla personelu technicznego obsługującego statki powietrzne, nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W szkole realizowane są liczne innowacje pedagogiczne, m.in. klasa mundurowa.
Szkoła składa się z: budynku szkolnego z infrastrukturą sportową, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz internatu.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza

osrodek szkolno wychowawczyul. Norwida 4
21-040 Świdnik
tel. 534 288 466

sekretariat@sosw.eu
www.sosw.euOśrodek w Świdniku istnieje od 1991 r. Jako pierwsza powstała Szkoła Podstawowa Nr 6. W 1994 roku został utworzony internat. W 1999 przekształcono 8-letnią szkołę podstawową w 6-letnią i 3 – letnie gimnazjum. W 2004 r. kolejna jednostka to Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W 2012 otworzono przedszkole. Placówka kształci i wychowuje młodzież z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku od 0 – 25 roku życia.

Atutem placówki jest stosowanie nowatorskich metod wspomagających proces dydaktyczny oraz stosowanie terapii w celu usprawniania zaburzonych funkcji. Jesteśmy dobrze wyposażeni w sprzęt specjalistyczny i rehabilitacyjny. Posiadamy pracownie techniczne do integracji sensorycznej, logopedyczną, rewalidacji indywidualnej, doświadczania świata. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala naszym wychowankom na rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, informatycznych, kulinarnych, teatralnych i innych wynikających z uzdolnień uczniów.

Pozyskujemy środki zewnętrzne , które są przeznaczane na projekty edukacyjne. Mamy nawiązaną współpracę ze szkołami z Unii Europejskiej. Zapewniamy całodobowy pobyt w placówce a dla dzieci pracujących rodziców świetlicę szkolną. Współpracujemy z uczelniami: KUL, UMCS w ramach wsparcia metodycznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych

sosw koziceKozice Dolne 33
21-050 Piaski
tel. 584 72 00

sekretariat@soswkozicedolne.pl
www.soswkozicedolne.pl

 

Placówka istnieje od 1978 roku położona jest na terenie Gminy Piaski w miejscowości Kozice Dolne 4 km od trasy Lublin – Zamość, a 32 km od Lublina. Ośrodek zlokalizowany jest w malowniczej scenerii zespołu pałacowo – parkowego.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla każdego ucznia opracowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W ośrodku funkcjonuje internat, prowadzone są również zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.
W Ośrodku działają następujące koła: teatralne, sportowe, kulinarne, fotograficzne i religijne. Corocznie realizowane są projekty z edukacji ekologicznej.
Placówka dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, między innymi salami: doświadczania świata, Integracji Sensorycznej, multimedialną, gospodarstwa domowego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych współpracuje ze środowiskiem akademickim (UMCS, PL), z organizacjami pozarządowymi oraz ze szkołami specjalnymi znajdującymi się na terenie woj. lubelskiego, szkołami podstawowymi oraz gimnazjami z terenu powiatu świdnickiego.

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnikusosw kozice

ul. gen. L. Okulickiego 13
21-040 Świdnik
tel. 81 751 23 94

zsnorwid.swidnik.pl
sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl

Historia szkoły rozpoczyna się w 1953 roku kiedy to z myślą o pracownikach WSK utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Świdniku. W 1961 roku powstało Technikum Mechaniczne kształcące systemem dziennym. W 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 a w 1976 Liceum Ekonomiczne dla Pracujących. Z dniem 1 września 1980r. utworzone wcześniej placówki oświatowe ujęto jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku .

Z dniem 2 marca 1999 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymał imię Cypriana Kamila Norwida, a 1 września 2002r. zmieniono nazwę na Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą:

 • Technikum Nr 2
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
 • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna Nr 2

Od września 2015r. prowadzony jest również kwalifikacyjny kurs zawodowy cukiernik.

Szkoła posiada pracownie komputerowe, hotelarską, logistyczną, gastronomiczną, wyposażone w tablice interaktywne, projektory. W każdej sali lekcyjnej nauczyciele mają do dyspozycji komputery, przy pomocy których dokumentują lekcje w dzienniku elektronicznym.

Przy Zespole Szkół Nr 1 wybudowano w 2010r. boisko Orlik, obok którego dostępny jest również kort tenisowy oraz siłownia na świeżym powietrzu. Budynek szkoły posiada także od 2014 roku windę, oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich – w ten sposób zniwelowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół w Piaskach

zespol szkol piaskiul. Partyzantów 19
21-050 Piaski
tel. 81 58 21 001

zspiaski.sekretariat@op.pl
www.zspiaski.pl

Historia Zespołu Szkól w Piaskach datuje się od roku 1935 roku kiedy to powstała Publiczna Szkoła Dokształcająca, której oferta była skierowana do miejscowych rzemieślników. Na przestrzeni lat kierunki kształcenia były dopasowywane do zapotrzebowania regionu. Kształcono ślusarzy, mechaników, rolników i górników.
1 września 1990 roku oferta szkoły w Piaskach poszerzyła się o Liceum Ogólnokształcące. 1 września 2021 r. Zespół Szkół w Piaskach przejął zadania rozwiązanego Zespołu Szkół w Trawnikach, zyskując tym samym drugą lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W skład Zespołu Szkół w Piaskach wchodzą:

 • Technikum
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Szkoła Policealna
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

Budynek szkoły w Piaskach dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego. Atutem są nowoczesne warsztaty szkolne dla technika i mechanika pojazdów samochodowych oraz nowoczesne pracownie fryzjerskie. Do dyspozycji uczniów jest również pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks boisk typu orlik, kort tenisowy oraz siłownia zewnętrzna. ZS w Piaskach prężnie pozyskuje fundusze europejskie dzięki którym uczniowie mają szansę zdobywania nowych kompetencji oraz uczestniczą w stażach i praktykach zagranicznych.

szkola trawnikiZespół Szkół w Piaskach (lokalizacja w Trawnikach)

Trawniki 264
21-044 Trawniki
tel. 58 56 037

zstrawniki@gmail.com
www.zstrawniki.szkolnastrona.pl

 
Historia:

Zespół Szkół w Trawnikach funkcjonował ponad 40 lat. Swoimi tradycjami szkoła sięgała roku 1972, kiedy to została utworzona w Trawnikach pierwsza placówka oświatowa stopnia ponadpodstawowego. Poprzez kolejne lata przekształcała się, dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. Najpierw był to Wydział Dokształcający w Trawnikach, filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Lublinie. Następnie utworzono przyzakładową Zasadniczą Szkołę Dziewiarską przy ZPDz „Trawena”, potem kolejne zmiany: Technikum dla pracujących, Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych, a w 2002 r. Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące. Z roku na rok nasza oferta jest wzbogacana poprzez propozycje nowych zawodów, zmianę kierunków kształcenia zawodowego, a także tworzenie nowych szkół. W 2013 roku zostało utworzone Technikum kształcące w zawodach górniczych. W 2021 r. Zespół Szkół w Trawnikach został rozwiązany, a jego zadania przejęte zostały przez Zespół Szkół w Piaskach.

W lokalizacji w Trawnikach mieszczą się:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Centrum Kształcenia Zawodowego Filia w Trawnikach
 • Internat

Szkoła dysponuje:

 • dobrze wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • siłownią szkolną i fitness w szkole i w internacie,
 • stołówką z całodziennym wyżywieniem,
 • monitoringiem

Przy szkole znajduje się internat z dobrze wyposażonymi pokojami mieszkalnymi z różnorodnymi udogodnieniami, ze stałym dostępem do Internetu. Lokalizacja szkoły zapewnia dogodne dojazdy z różnych stron.

Młodzież uczestniczy w wielu projektach i programach, które zapewniają uczniom aktywny udział w życiu szkoły i powiatu, rozwija kontakty z innymi szkołami gminnymi, powiatowymi oraz ze szkołami średnimi z całego województwa lubelskiego.