1. Lista członków założycieli (minimum 15 osób pełnoletnich: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL i podpis) jednocześnie będąca listą obecności na zebraniu założycielskim.
  2. Statut stowarzyszenia (bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej)
  3. Protokół z zebrania założycielskiego.
  4. Uchwała walnego zebrania o powołaniu komitetu założycielskiego.
  5. Uchwała walnego zebrania o założeniu stowarzyszenia.
  6. Uchwała walnego zebrania o uchwaleniu statutu.
  7. Uchwała walnego zebrania o wyborze zarządu stowarzyszenia.
  8. Uchwała walnego zebrania o wyborze komisji rewizyjnej.
  9. Uchwała walnego zebrania o wysokości składek członkowskich.
  10. Pismo przewodnie do Starostwa Powiatowego z prośbą o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę (składy zarządu i komisji rewizyjnej z adresami do korespondencji).
  11. Opłata skarbowa w wysokości 10 złotych na konto Urzędu Miasta Świdnik z tytułu rejestracji stowarzyszenia.