WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

/ochrona środowiska (emisje substancji i energii do środowiska, gospodarka odpadami), ochrona przyrody, ochrona gruntów rolnych, geologia, gospodarka wodna, ochrona zwierząt, nadzór nad lasami, rybactwo, łowiectwo/

Emisje substancji i energii do środowiska:

 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - wniosek + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (BIP)
 2. Pozwolenie zintegrowane - karta informacyjna + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa + wniosek (BIP)
 3. Zezwolenie na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych - karta informacyjna + wniosek (BIP)
 4. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - karta informacyjna (BIP)
 5. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych - karta informacyjna (BIP)

Gospodarka odpadami:

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji - wniosek + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (BIP).
 2. Zezwolenie na zbieranie odpadów - wniosek (BIP)
 3. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - wniosek (BIP)

Ochrona gruntów rolnych:

 1. Zezwolenie na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 2. Wydanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów - wniosekkarta informacyjna (BIP) 
 3. Wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną - wniosek karta informacyjna (BIP)   

Ochrona przyrody:

 1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości będących własnością gmin - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej wniosekkarta informacyjna (BIP)

Gospodarka wodna

Rybactwo śródlądowe:

 1. Wydawanie kart wędkarskich - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Wydawanie karty łowiectwa podwodnego - wniosekkarta informacyjna (BIP)

Geologia:

 1. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 3. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 4. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 5. Zatwierdzenie dokumentacje złóż kopalin - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 6. Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 7. Przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 8. Przyjmowanie informacji dot. opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 9. Wygaszenie koncesji - wniosekkarta informacyjna (BIP)

Nadzór nad lasami.

 1. Świadectwo legalności pozyskania drewna - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 4. Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej - karta informacyjna (BIP)
 5. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - wniosekkarta informacyjna (BIP)

Program usuwania azbestu dla terenu Powiatu Świdnickiego:

1. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu świdnickiego” (Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 29 stycznia 2008 r.)

2. „Regulamin określający zasady realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu świdnickiego” (Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Świdniku Nr 35/11/19 z dnia 11 marca 2019 r.)

3. Wnioski wraz z załącznikami: