WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Informacja o środowisku:

 1. Udzielanie informacji o środowisku - Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo + Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Rodo

Ochrona gruntów rolnych i rekultywacja

 1. Wydawanie zezwolenia na wyłączanie użytków rolnych z produkcji rolniczej - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Wydawanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 3. Wydawanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

Ochrona przyrody

 1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

Leśnictwo i łowiectwo

 1. Wydawanie zaświadczenia o ujęciu działek w uproszczonym planie urządzenia lasu - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Legalizacja drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 3. Wydawanie zezwolenia na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 4. Wydawanie zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 5. Wydawanie zezwolenia na odstrzał lub odłów redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej - Karta sprawy

 6. Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

Rybactwo śródlądowe

 1. Wydawanie karty wędkarskiej - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Wydawanie karty łowiectwa podwodnego - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Wniosek + Karta sprawy

 2. Rezerwacja numeru jednostki pływającej - Wniosek

 3. Zmiana danych jednostki pływającej - Wniosek
 4. Odpis - wyciąg jednostki pływającej - Wniosek

 5. Wydanie wtórnika jednostki pływającej - Wniosek

 6. Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej - Wniosek
 7. Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej - Wniosek

 8. Wykreślenie z rejestru jednostki pływającej - Wniosek

Geologia

 1. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 3. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 4. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo
 5. Przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 6. Wygaszanie koncesji - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

 7. Przyjmowanie informacji dot. opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę - Wniosek + Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo

Emisje substancji i energii do środowiska

 1. Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - Karta sprawy + Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Rodo + Klauzula informacyjna Rodo

 2. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego - Karta sprawy

 3. Wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych - Karta sprawy

 4. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia - Karta sprawy + Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Rodo + Klauzula informacyjna Rodo
 5. Hałas - zgłaszanie problemów - Karta sprawy

Gospodarka Odpadami

 1. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo + Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Rodo

 2. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów - Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo + Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Rodo

 3. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - Karta sprawy + Klauzula informacyjna Rodo + Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Rodo

Rejestry

 1. Przyjmowanie zgłoszenia o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi - Karta sprawy