Kontakt:

Edyta Gorgosz
tel. 81 468 70 67
e-mail: edyta.gorgosz@powiatswidnik.pl

Małgorzata Łopucka
tel. 81 468 70 84
e-mail: malgorzata.lopucka@powiatswidnik.pl

Mateusz Romak
tel. 81 468 70 84
e-mail: mateusz.romak@powiatswidnik.pl 


Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych należą:
1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół publicznych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek zapewniających uczniom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej,
3. zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,
4. przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,
5. prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19.02.2004 r. o systemie informacji oświatowej,
7. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
8. opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
9. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
10. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidacji szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
13. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
14. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.