Kontakt:

Naczelnik

Małgorzata Warszyńska
tel.: 81 468 70 75
e-mail: mwarszynska@powiatswidnik.pl

Krystian Włoch
tel. 81 468 70 67
e-mail: kwloch@powiatswidnik.pl

Małgorzata Łopucka
tel. 81 468 70 84

Mateusz Romak
tel. 81 468 70 84
e-mail: mromak@powiatswidnik.pl 


Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych należą:
I.    W zakresie oświaty:
1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół publicznych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek zapewniających uczniom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej,
3. zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,
4. przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,
5. prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19.02.2004 r. o systemie informacji oświatowej,
7. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
8. opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
9. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
10. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidacji szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
13. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
14. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.

II.    W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:
1.  umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2.  przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
3.  zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o wykopaliskach lub znalezisku archeologicznym,
4.  przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywnie),
6. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
8. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
9. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
11. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
12. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
13. przygotowywanie corocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
14. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
15. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
16. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

III.    W zakresie sportu:
1.    tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2.    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3.    prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4.    organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym,
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.