Programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wdrażane przez Starostwo Powiatowe w Świdniku realizowane były w ramach priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wspierał uczniów siedmiu szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Głównym celem programu było ułatwienie dostępu do kształcenia młodzieży z obszarów wiejskich.

Program stypendialny dla studentów był realizowany na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów pomiędzy 22 powiatami województwa lubelskiego, w którym koordynatorem projektu był Powiat Lubelski. Porozumienie było zawarte na okres trwania realizacji projektu stypendialnego dla studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,” czyli na lata 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

 

W ramach edycji 2004-2005 projekt pt. "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego" objął pomocą 268 uczniów siedmiu szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 285 752, 93 PLN, z czego wkład wspólnotowy stanowi 68, 05% czyli 194 454, 87 PLN. Program stypendialny polegał na wypłacaniu środków na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium przypadające na jednego ucznia wyniosło 1000 zł w skali roku szkolnego i było wypłacane na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych przez Beneficjentów Ostatecznych kosztów. W projekcie udział wzięli także partnerzy: Gmina Miejska Świdnik oraz Gmina Rybczewice, które są organami prowadzącymi dla dwóch szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W ramach edycji 2005/2006 projekt pt. "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego" objął wsparciem 248 uczniów siedmiu szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 285 752,72 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 170 425,63 PLN i z Budżetu Państwa – 115 327,09 PLN. Beneficjentami Ostatecznymi projektu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący tereny wiejskie i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Do projektu przystąpiło dwóch partnerów: Gmina Miejska Świdnik oraz Gmina Rybczewice, które są organami prowadzącymi dla dwóch szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Zakres pomocy określił Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów uchwalony przez Radę Powiatu w Świdniku dn. 27.09.2005 r. Stypendium przypadające na jednego ucznia wynosiło 1080 zł na rok szkolny 2005/2006. W związku ze zmianą Uzupełnienia ZPORR ostatnia transza stypendiów została wypłacona w formie gotówkowej.

W ramach edycji 2006/2007 projekt pt. "W Unii Europejskiej – matura bez barier" objał 181 uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 193 053,94 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 131 373,21 PLN i z Budżetu Państwa – 61 680,73 PLN. W projekcie wzięło udział dwóch partnerów: Gmina Miejska Świdnik oraz Gmina Rybczewice. Zakres pomocy określił Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów uchwalony przez Radę Powiatu w Świdniku dn. 27.06.2006 r. Stypendium przypadające na jednego ucznia wynosiło 1000 zł na rok szkolny 2006/2007. Stypendia wypłacane były w formie gotówkowej.

„EUROSTUDENT – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2004-2005”

Okres realizacji: 01.10.2004 – 31.08.2005
Wartość projektu: Powiat Świdnicki: 132 000 PLN
Kwota dofinansowania z EFS: Powiat Świdnicki: 99 000 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: Powiat Świdnicki: 33 000 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu jest szansą, ale również i zachętą do podjęcia i kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. W ramach realizacji projektu pomoc otrzymało łącznie 88 studentów spełniających kryteria programowe oraz regulaminowe. Stypendium w wysokości 150zł/m-c było wypłacane przez okres 10 m-cy w roku akademickim 2005/2006.

 

„EUROSTUDENT – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2005-2006”

Okres realizacji: 01.10.2005 – 31.08.2006
Wartość projektu: Powiat Świdnicki: 132 000 PLN
Kwota dofinansowania z EFS: Powiat Świdnicki: 99 000 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: Powiat Świdnicki: 33 000 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu jest szansą, ale również i zachętą do podjęcia i kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. W ramach realizacji projektu pomoc otrzymało łącznie 88 studentów spełniających kryteria programowe oraz regulaminowe. Stypendium w wysokości 150zł/m-c było wypłacane przez okres 10 m-cy w roku akademickim 2005/2006.

 

„EUROSTUDENT – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007”

Okres realizacji: 01.10.2006 – 31.08.2007
Wartość projektu: Powiat Świdnicki: 58 500 PLN
Kwota dofinansowania z EFS: Powiat Świdnicki: 43 875 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: Powiat Świdnicki: 14 625 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu jest szansą, ale również i zachętą do podjęcia i kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. W ramach realizacji projektu pomoc otrzymało łącznie 39 studentów spełniających kryteria programowe oraz regulaminowe. Stypendium w wysokości 150zł/m-c było wypłacane przez okres 10 m-cy w roku akademickim 2006/2007.