Na szczeblu powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu, który wykonuje zadania określone w art. 17 ust 2. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2013r., nr 1166 ze zm.) także przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa powiatowego właściwej w sprawach bezpieczeństwa. Stanowiska: ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych usytuowane są w Biurze Starosty. Biuro zapewnia obsługę utworzonego na mocy ustawy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sprawne funkcjonowanie PCZK gwarantuje, że informacje przekazywane Staroście oraz Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego będą wiarygodne i aktualne. PCZK służy komunikacji tych dwóch ciał z instytucjami współpracującymi, w tym m.in. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Gminnymi i Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Inspekcją Sanitarną, Weterynaryjną, Nadzoru Budowlanego i innymi.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdniku
w godz. pracy Starostwa:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.00 - 15.00

tel. 81 468 71 17  fax  81 468 70 37
e-mail: pczk@powiatswidnik.pl

poza godzinami pracy Starostwa, soboty, niedziele i święta
Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku
tel. 81 745 55 80  fax 81 745 55 81
tel. alarmowy 998
e-mail: kp_swidnik@straz.swidnik.pl

Zadania PCZK:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r.,  Nr 1398 z późn. zm.)
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Powiatu jest Starosta Świdnicki jako przewodniczący zarządu powiatu. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK)

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:
 1)  ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2)  przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
 3)  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4)  opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

Zadania starosty w sprawach zarządzania kryzysowego:
 1)  kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania  kryzysowego,
 c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania  kryzysowego,
 d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4)  wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym (współdziałanie w tym zakresie z Szefem ABW),
 6) organizacja i  realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.