1. Kompletowanie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady Powiatu oraz 4 Komisji: Budżetu i Rozwoju, Rodziny i Spraw Społecznych, Infrastruktury i Środowiska, Rewizyjnej oraz Zespołu Międzykomisyjnego, a w szczególności:
  a/ sprawdzanie wpływających materiałów pod względem prawidłowości sporządzania,
  b/ przygotowanie kompletu materiałów i zlecenie wykonania ich kserokopii w ilości niezbędnej do pracy Rady lub Komisji,
  c/ kompletowanie i terminowe wysyłanie materiałów Radnym na posiedzenie Rady.
 2. Obsługa merytoryczna i protokołowanie sesji Rady Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem treści nowo podejmowanych uchwał i stanowisk Rady Powiatu, a także sporządzanie protokołu z sesji w sposób zwyczajowo przyjęty w Starostwie Powiatowym w Świdniku przez odsłuchanie nagrania, sporządzenie i przedstawienie projektu do akceptacji przez Przewodniczącego Rady, w terminie na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
 3. Sporządzanie projektów uchwał wynikających z zakresu działań Wydziału Administracyjno-Samorządowego.
 4. Prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk  Rady  Powiatu.
 5. Terminowe przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu oraz ich przekazywanie gminom wchodzącym w skład powiatu.
 6. Ogłaszanie uchwał Rady Powiatu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz kierowanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 7. Opracowywanie na sesję Rady Powiatu sprawozdań z realizacji podjętych uchwał.
 8. Obsługa merytoryczna posiedzeń 4 Komisji oraz Zespołu Międzykomisyjnego.
 9. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.
 10. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego comiesięcznej informacji  dot. obecności radnych na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Powiatu w celu wypłacanie diet dla radnych.
 11. Obsługa administracyjno-sekretarska Przewodniczącego Rady Powiatu, w tym wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem oświadczeń majątkowych radnych do publikacji w BIP oraz do właściwych Urzędów Skarbowych.
 12. Opracowywanie sprawozdawczości do GUS dot. Rady Powiatu w Świdniku.
 13. Załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem na sesje Rady Powiatu.
 14. Sporządzanie dokumentacji i przekazywanie do Archiwum Zakładowego akt spraw z zakresu obsługi Rady Powiatu w Świdniku.
 15. Pytania zgłaszane do pracowników dot. dni, godzin, miejsca przyjęć Przewodniczącego Rady.