Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397 z dnia 2015.03.20) rzeczą znalezioną jest taka, którą właściciel "porzucił bez zamiaru wyzbycia się własności", czyli zgubił. W tej definicji zawierają się także zwierzęta, które zabłąkały się lub uciekły. Rzeczami znalezionymi w rozumieniu ustawy nie są zaś zabytki archeologiczne, bądź rzeczy właścicielowi skradzione lub wyrzucone do śmieci.

Znalezione na terenie Powiatu Świdnickiego rzeczy należy dostarczyć do
Wydziału Administracyjno - Samorządowego
Starostwa Powiatowego w Świdniku ul. Niepodległości 13,
I piętro Kancelaria Ogólna, tel. 81 468 71 13

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałki w godzinach 9.00 - 17.00
od wtorku do czwartku w godzinach 8.00– 16.00
w piątki w godz. 7.00 - 15.00


Podstawy prawne funkcjonowania:
1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).
2. Art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
3. Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r. poz. 595)
3. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatu Świdnickiego.

Ustawowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi:

  1. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.
  2. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
  3. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
  4. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
  5. Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.
  6. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  7. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.


Wykaz rzeczy znalezionych znajduje się tutaj.

Pracownik Biura, wydając z depozytu rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru, zobowiązany jest do szeregu czynności szczegółowo opisanych w Regulaminie.