Rozbudowa drogi Gardzienice - Fajsławice

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI DROGOWEJ
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116 L Gardzienice – Fajsławice”

Inwestycja drogowa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116 L Gardzienice – Fajsławice” zrealizowana przez Powiat Świdnicki jest częścią projektu o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” realizowanego jest w partnerstwie ze wszystkimi powiatami ziemskimi województwa lubelskiego w ramach Osi Priorytetowej 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport - Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej...” jest wybudowanie ponad 205 km dróg powiatowych łączących się z drogami w sieci TEN-T, jak i z węzłami multimodalnymi. Spodziewanym efektem projektu jest wzrost dostępności transportowej regionu, zwiększenie gospodarczej i społecznej integracji, zacieśnienie więzi gospodarczych między najważniejszymi ośrodkami miejskimi i ich bezpośrednim zapleczem oraz lepsze dostosowanie zasobów pracy do miejsc pracy dzięki zwiększeniu mobilności mieszkańców.

Wartość inwestycji Powiatu Świdnickiego: 6 182 485,58 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 469 408,76 PLN

KROKI MILOWE:
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 17.07.2018 r.
Rozpoczęcie robót drogowych: 15.07.2019 r.
Zakończenie robót drogowych: 31.10.2019 r.

LOKALIZACJA INWESTYCJI W POWIECIE - MAPA

STAN DROGI PRZEZ REALIZACJĄ INWESTYCJI:

Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela:
- w zakresie robót drogowych: Wydział Infrastruktury Drogowej – tel. 81 468 70 88
- w zakresie projektu unijnego: Biuro Starosty – tel. 81 468 70 80