1. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
  1. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  2. właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Sprawdzanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 4. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
 5. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane.
 6. Wydawanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej.
 7. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 8. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 9. Wydawanie decyzji zmieniających pozwolenia na budowę i zatwierdzających projekty budowlane zamienne.
 10. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 11. Nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku.
 12. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
 13. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 14. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 15. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  Wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 16. Nakładanie geodezyjnego wyznaczania w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem.
 17. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 18. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 19. Przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 20. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 21. Wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 22. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
  Wydawanie zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 23. Wydawanie zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
 24. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
 25. Prowadzenie archiwum wydziałowego.
 26. Prowadzenie rejestru dzienników budowy.
 27. Rejestrowanie dzienników budowy.
 28. Miesięczne i kwartalne przekazywanie do Urzędu Statystycznego informacji o ruchu budowlanym.
 29. Systematyczne przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego: kopii ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę wraz z załącznikami graficznymi, kopii zgłoszeń robót budowlanych, postanowień i innych decyzji.
 30. Przekazywanie półrocznych sprawozdań o ruchu budowlanym do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Infrastruktury.
 31. Współpraca z nadzorem budowlanym przy rozstrzyganiu skomplikowanych, zawiłych spraw wynikających z przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
 32. Uczestniczenie wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Świdniku w kontroli budów, wizji lokalnych, oględzinach obiektów.