Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów - Janowice
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2100L Łuszczów – Janowice na odcinku o długości 4 114,25 mb, zlokalizowanym w miejscowościach Janowice oraz Janówek, gmina Mełgiew, powiat świdnicki.  Projektuje się przebudowę drogi polegającą na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórce pozostałej konstrukcji do projektowanej niwelety, następnie wykonaniu warstwy mrozoodpornej z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. W ramach przebudowy zostaną wykonane pobocza, chodniki, zjazdy, przystanki autobusowe, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną z doświetlonym przejściem dla pieszych, odpowiednie odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wykonane zostaną również prace związane z uporządkowaniem terenów zieleni oraz odmuleniem istniejących rowów.

Całkowita wartość inwestycji:

5 123 815,6 zł

Dofinansowanie z FDS:

3 074 289 zł

Wkład własny:

2 049 526,6 zł

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2119L Biskupice - Trawniki o długości 540m - etap II
Zadanie polega na budowie odcinka drogi powiatowej nr 2119L o długości 540 m. Dzięki budowie odcinka drogi powiatowej nr 2119L o długości 540m droga ta uzyska pełną ciągłość, która w tej chwili jest ograniczona z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek drogi posiada jedynie nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Po zakończeniu prac nastąpi połączenie istniejących odcinków drogi powiatowej nr 2119L o nawierzchni asfaltowej.
W ramach budowy wykonane zostaną: nawierzchnia jezdni, pobocza i chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, latarnie uliczne, odpowiednie odwodnienie i oznakowanie.

Całkowita wartość inwestycji:

919 549,59 zł

Dofinansowanie z FDS:

551 729 zł

Wkład własny:

367 820,59 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka
Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2108L Lublin- Kalinówka o długości 778,93 m.
Planowane jest wykonanie: poszerzeń w celu zachowania szerokości równej 7,0 m; chodnika za rowem po prawej stronie jezdni; chodnika przy krawędzi jezdni o szer. 2,0 m z kostki brukowej; poboczy gruntowych obustronnych szer. 1,25 m na całym odcinku (prawa, lewa strona); przejścia dla pieszych ( 1szt.); przebudowę 2 zatok autobusowych; 2 szt. peronów przy zatokach wraz z wydzielonymi powierzchniami na wiaty; doświetlenia przejścia poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED ulicznych oraz doświetlenie zatok autobusowych (prawa, lewa strona) poprzez montaż 5 lamp solarnych LED chodnikowych; przebudowy 1 skrzyżowania (drogi powiatowej nr 2108L z drogą powiatową nr 2273L); odwodnienia powierzchniowego przez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego; renowacji rowów; wymiany przepustów pod zjazdami i ich uzupełnienia; przebudowy przepustu pod koroną drogi; umocnienia skarp; 13 szt. zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych 9 szt.; przebrukowanie istniejącego parkingu; balustrad i barier drogowych; oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość inwestycji:

1 814 887,14 zł

Dofinansowanie z FDS:

1 088 932 zł

Wkład własny:

725 955,14 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L ul. Gen. S Maczka i ul. Armii Krajowej w Świdniku
Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2133 L o długości 1100 m. Na ul. Armii Krajowej projektowana jest wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wykonaniem wzmocnień i poszerzeń nawierzchni oraz korekta geometrii wysp rozdzielających jezdnie. Na ul. Gen. S. Maczka projektuje się przebudowę nawierzchni polegającą na wymianie warstwy ścieralnej oraz wzmocnieniu konstrukcji; przebudowę (geometria wlotów i wysp) skrzyżowań ulic Maczka-Pileckiego-Armii Krajowej; planuje się wykonanie ciągu pieszego  i rowerowego (1,1 km) na całej długości drogi powiatowej nr 2133 L (na ul. Armii Krajowej  i ul. Gen. S. Maczka po str. lewej ciąg pieszy i rowerowy (2,0 m + 2,0 m), po str. prawej 2,0 m ciąg pieszy z kostki brukowej); projektuje się 2 zatoki autobusowe (po lewej i prawej stronie) oraz 3 zatoki postojowe (1 na wysokości szkoły podstawowej); projektuje się na wydzielenie pasa dla prawo skrętów w kierunku przejazdu kolejowego na ul. Maczka; łącznie planuje się przebudowę 5 skrzyżowań; przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok postojowych w łącznej liczbie – 61 miejsc; łącznie zaprojektowano 7 przejść dla pieszych oraz 3 przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów; projektowane są prace w branży elektrycznej (doświetlenie przejść dla pieszych i oświetlenie), telekomunikacyjnej (korekta trasy kabla telefonicznego) oraz branży sanitarnej (wpusty deszczowe, studnie); wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość inwestycji:

3 845 717,46 zł

Dofinansowanie z FDS:

2 307 430 zł

Wkład własny:

1 538 287,46 zł