Patronat Starosty Świdnickiego jest szczególną formą wyróżnienia wydarzeń społecznych i kulturalnych organizowanych w Powiecie Świdnickim lub mających charakter ponadregionalny, ale jednoznacznie związanych z powiatem. Wydarzenia objęte patronatem to także forma kształtowania pozytywnego wizerunku Powiatu Świdnickiego oraz wsparcie szlachetnych idei związanych z realizacją ustawowych zadań powiatu.

Zasady przyznawania patronatów Starosty Świdnickiego:

 1. Starosta może objąć swoim patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności:
  • promocji powiatu,
  • integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
  • pobudzaniu aktywności gospodarczej,
  • rozwojowi sportu,
  • turystyce, kulturze,
  • polityce społecznej,
  • ochronie środowiska.

 2. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki.
 3. Przyznanie patronatu nie jest związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat.
 4. Objęcie patronatem imprezy może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych Powiatu w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
 5. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 3 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu.
 7. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Świdnickiego powinien być dostarczony do urzędu w formie pisemnej na adres:
  Starostwo Powiatowe w Świdniku
  ul. Niepodległości 13
  20-040 Świdnik
  lub w wersji elektronicznej na adres: poczta@powiatswidnik.pl

 8. Wniosek powinien zawierać:
  • nazwę przedsięwzięcia,
  • datę przedsięwzięcia,
  • krótki opis przedsięwzięcia i uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia patronatem,
  • oczekiwaną kwotę wsparcia finansowego,
  • pełną nazwę i dane teleadresowe organizatora.

 9. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu wnioskodawca informowany jest listownie (także e-mail) lub telefonicznie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 10. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 11. W przypadku otrzymania patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania wszelkich materiałów promocyjnych poprzez zamieszczenie herbu z opisem (DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ).
 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
 13. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy.