Patronat Honorowy jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu co najmniej powiatowym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

Przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Honorowy Patronat należy występować każdorazowo.

Decyzję o przyznaniu Honorowego Patronatu podejmuje Starosta po zaopiniowaniu wniosku przez wydział merytoryczny Starostwa.

O decyzji w sprawie objęcia lub odmowy objęcia wydarzenia Patronatem Honorowym organizator powiadamiany jest pisemnie.

W przypadku objęcia wydarzenia Patronatem Honorowym Starosty Świdnickiego organizator ma obowiązek informowania o tym fakcie we wszystkich materiałach promujących wydarzenie (materiałach drukowanych, wywiadach itp.). Organizator ma obowiązek umieszczenia logotypu w widocznym miejscu (ZNAK GRAFICZNY DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ)

Patronat Honorowy jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym bez podania przyczyn.

Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Starostwa relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz zdjęcia na adres: poczta@powiatswidnik.pl.

Wzór wniosku o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Starosty Świdnickiego (DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ). Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program, regulamin, kosztorys, plakat itp. - jeśli dotyczy) o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Starosty Świdnickiego należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem, wówczas Organizator zobowiązany jest do wniosku dołączyć pisemne uzasadnienie przekroczenia terminu.