Do Biura Samorządowego należą sprawy z zakresu:
prowadzenia kancelarii, obsługi administracyjnej Rady Powiatu, Komisji Rady, Zarządu, organizacji i funkcjonowania Starostwa, organizacji przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, administrowania lokalami, sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów p. poż., prowadzenia biblioteki i archiwum Starostwa, obsługi informatycznej starostwa, zadań związanych z wyborami, przechowywaniem rzeczy znalezionych, prowadzeniem i koordynowaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ponadto do zadań Biura należy wykonywanie zdań obronnych wynikających z ustawy z dn. 21.11.2967 r. o pwszechnym obowiązku obrony RP, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustaw szczególnych, a także prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników urzędu oraz radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny