Do podstawowych zadań Wydziału Administracyjno – Samorządowego należą sprawy z zakresu § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdniku, w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 2. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa wraz ze zmianami oraz kontrola jego realizacji.
 3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji.
 6. Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji.
 7. Prowadzenie rejestrów:
  a) uchwał Rady i stanowisk Rady,
  b) wniosków i opinii Komisji,
  c) interpelacji i wniosków radnych
 8. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał i stanowisk Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym komórkom organizacyjnym Starostwa, komórkom jednostek organizacyjnych powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem.
 9. Przedkładanie organom nadzoru uchwał rady oraz ich publikacja.
 10. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 11. Przygotowywanie posiedzeń Zarządu Powiatu zgodnie z procedurą ustaloną przez Starostę odrębnym Zarządzeniem, obsługa posiedzeń Zarządu, nadzór nad terminową realizacją decyzji podjętych przez Zarząd na arkuszach decyzyjnych.
 12. Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu.
 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty Świdnickiego.
 14. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz.
 15. Rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do Rady, Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków zarządu.
 16. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 17. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
 18. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 19. Zabezpieczanie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 20. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 21. Gospodarowanie drukami i formularzami.
 22. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami nagłówkowymi i podpisowymi.
 23. Zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów.
 24. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 25. Obsługa informatyczna Starostwa.
 26. Prowadzenie i koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 27. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
 28. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
 29. Gospodarowanie samochodami osobowymi Starostwa.
 30. Administrowanie pomieszczeniami Starostwa.
 31. Zabezpieczanie mienia Starostwa.
 32. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania systemu el-Dok.
 33. Sporządzanie umów cywilno-prawnych, projektów uchwał i zarządzeń z zakresu działania Biura Samorządowego.
 34. Nadzór merytoryczny i koordynacja spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.
 35. Zakup wydawnictw niezbędnych w pracy Starostwa oraz prenumerata czasopism.
 36. Współdziałanie w organizacji uroczystości z udziałem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
 37. Przekazywanie informacji z zakresu działania Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
 38. Systematyczne użytkowanie aplikacji komputerowej „System zarządzania obiegiem dokumentów i spraw el-Dok System”.
 39. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.