Powiat Świdnicki pozyskał środki finansowe na realizację dwóch projektów szkoleniowych w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektów szkoleniowych opiewa na kwotę 1 434 919,74 PLN, z czego 75% finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego a 25% z budżetu państwa.

Do projektów szkoleniowych zrealizowanych przez Powiat Świdnicki należą:

 1. „Komputerowy Omnibus. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Świdnickim - kursy komputerowe i doradztwo zawodowe dla pracujących osób dorosłych”
 2. „Pokonaj barierę językową i rozwiń swoje skryte możliwości - przyczyń się do rozwoju swojego regionu”

logo uezporrEFS logo

 

Komputerowy Omnibus. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Świdnickim – kursy komputerowe i doradztwo zawodowe dla pracujących osób dorosłych

Projekt "Komputerowy Omnibus. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Świdnickim – kursy komputerowe i doradztwo zawodowe dla pracujących osób dorosłych" był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu II. "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, podpisanej w dniu 13.07.2006 r. w okresie od 01.06.2006 r. do 28.02.2008 r.

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób pracujących na terenie Powiatu Świdnickiego do bezpłatnego kształcenia ustawicznego, w efekcie czego, zwiększą oni swoje szanse na utrzymanie pracy, awans zawodowy, a tym samym będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
Ponadto usprawnienie wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby uczęszczające na przedmiotowe szkolenia, poprzez nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych.
Udział w szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyczyni się do uświadomienia mieszkańcom Powiatu Świdnickiego korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 817 394,38 PLN, w tym:

 • kwota dofinansowania z EFS: 613 045,78 PLN
 • kwota dofinansowania z budżetu państwa: 204 348,60 PLN

Streszczenie projektu:
Realizacja projektu obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch rodzajów bezpłatnych szkoleń komputerowych połączonych z zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego w okresie od dnia 22 sierpnia 2006 r. do dnia 20 grudnia 2007 r.
Szkolenia skierowane są do szerokiego grona osób - od rozpoczynających pracę z komputerem do profesjonalistów (informatyków).
W ramach projektu są prowadzone następujące szkolenia:

1. Szkolenia komputerowe podstawowe:
Moduł I Podstawowa obsługa komputera (Windows, podstawy Internetu, Word, Excel).
Moduł II Grafika komputerowa, prezentacje multimedialne, język HTML (CorelDraw, PowerPoint, HTML).
Moduł III Zaawansowana obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (Word, Excel).

2. Szkolenia komputerowe specjalistyczne adresowane do informatyków i administratorów sieci:
Moduł I Szkolenia z zakresu sieci MS Windows
Moduł II Szkolenia z zakresu sieci LINUX

Dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym pomogą uczestnikom określić swoją pozycję na rynku pracy oraz wyznaczyć właściwy kierunek rozwoju zawodowego, będą mieli też możliwość poznania bądź utrwalenia zasad przygotowywania obecnie stosowanych dokumentów aplikacyjnych. Łącznie w projekcie weźmie udział 280 osób pracujących na terenie Powiatu Świdnickiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, poza godzinami pracy (80 kobiet i 50 mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie, a także 80 kobiet i 70 mężczyzn zamieszkujących tereny miejskie). Imienny certyfikat będzie potwierdzeniem zdobytych umiejętności. Zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach, co umożliwia uczestnikom aktywny udział oraz zwiększa efektywność zajęć i indywidualizację kształcenia.

W ramach udziału w szkoleniu każdy z uczestników ma zapewnione: materiały szkoleniowe i wyżywienie. W celu wyrównania szans w dostępie do edukacji dla mieszkańców gmin wiejskich z terenu Powiatu Świdnickiego (gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki) został zapewniony bezpłatny transport na miejsce szkolenia i z powrotem, ponadto osoby uczęszczające na szkolenia specjalistyczne otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

 

Pokonaj barierę językową i rozwiń swoje skryte możliwości - przyczyń się do rozwoju swojego regionu

Projekt „Pokonaj barierę językową i rozwiń swoje skryte możliwości - przyczyń się do rozwoju swojego regionu” był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, podpisanej w dniu 13.07.2006 r. w okresie od 03.07.2006 r. do 31.12.2007 r.

Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 612 996,45 PLN

 • kwota dofinansowania z EFS: 459 747,34 PLN
 • kwota dofinansowania z budżetu państwa: 153 249,11 PLN

Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych na terenie Powiatu Świdnickiego, w tym dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do wymogów regionalnego rynku w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wartością dodaną projektu jest osiągnięcie dodatkowych kwalifikacji zwiększających dostosowanie umiejętności do regionalnego rynku pracy potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami i dyplomami a przez to przyczynienie się do rozwoju społeczno - gospodarczego regionu.

Szczegółowymi celami projektu było:

 • Zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
 • Zwiększenie zaufania we własne siły,
 • Zwiększenie zdolności interpersonalnych,
 • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
 • Zwiększenie umiejętności asertywnego zachowania,
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji.

Osiągnięcie tych celów nastąpiło poprzez:

 • wyposażenie osób pracujących w instytucjach publicznych na terenie Powiatu Świdnickiego w umiejętności językowe poprzez przeprowadzenie 200 godzin lekcyjnych dla 192 osób, które zgłosiły chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i udziału w projekcie,
 • przygotowanie uczestników projektu do egzaminów TELC na poziomach A1, A2, B1, B2 uznawanych przez kraje Unii Europejskiej jako świadectwa opanowania języka zgodnie
  z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching
 • usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej w formie warsztatów psychologicznych,
 • dwa rodzaje dodatkowych szkoleń w celu zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Grupą docelową w ramach projektu były osoby pracujące w instytucjach publicznych na terenie Powiatu Świdnickiego zameldowane na terenie województwa lubelskiego. Osoby biorące udział w projekcie na etapie rekrutacji do projektu zgłosiły chęć poszerzenia swoich kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego, z dziedziny warsztatów psychologicznych oraz chęci przystąpienia do egzaminu TELC, przeprowadzanego przez zewnętrzny ośrodek egzaminujący posiadający stosowne uprawnienia. W związku ze skierowaniem wsparcia do osób pracujących w instytucjach publicznych można podzielić Beneficjentów Ostatecznych na m. in.: nauczycieli, urzędników, pracowników socjalnych.

Formy wsparcia oferowane dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu:

1) Szkolenia językowe - 200 h nauki przygotowującej do egzaminu zewnętrznego TELC na poziomie A1, A2, B1, B2 dla 192 osób w 16 grupach szkoleniowych. W ramach szkolenia językowego 10 % zajęć zostało przeprowadzonych przez nativ speaker-a.

Szkolenia językowe objęły naukę następujących języków:

 • język angielski (12 grup po 12 osób)
 • język niemiecki (2 grupy po 12 osób)
 • język hiszpański (2 grupy po 12 osób)

2) Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego (Warsztaty psychologiczne) objęły 32 godziny lekcyjne i odbywały się po 4 godziny lekcyjne w miesiącu przez 8 miesięcy (od października 2006 r. do czerwca 2007 r.).

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH

MODUŁ I. Efektywna komunikacja interpersonalna (październik 2006 r.)
MODUŁ II. Asertywność (listopad 2006 r.)
MODUŁ III. Inteligencja emocjonalna i autoprezentacja (styczeń 2007 r.)
MODUŁ IV. Autoprezentacja i efektywna komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej (luty 2007 r.)
MODUŁ V. Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów (marzec 2007 r.)
MODUŁ VI. Efektywne zarządzanie stresem (kwiecień 2007 r.)
MODUŁ VII. Efektywne zarządzanie sobą i swoim czasem (maj 2007 r.)
MODUŁ VIII. Doradztwo zawodowe – kształtowanie kariery zawodowej (czerwiec 2007 r.)

3) Szkolenia zawodowe – zostały przeprowadzone dwa rodzaje dodatkowych szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie, korzystających ze szkoleń językowych i warsztatów psychologicznych.

Dodatkowe szkolenia objęły szkolenia o następującej tematyce:
1. Prawo Zamówień Publicznych - dla 25 chętnych osób zostało przeprowadzone
16 h lekcyjnych szkolenia wrześniu 2007 r.
2. Pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność instytucji publicznych - dla 30 chętnych osób zostało przeprowadzone 16 h lekcyjnych szkolenia w październiku 2007 r.

Dodatkowo uczestnicy otrzymali:

 • materiały szkoleniowe do nauki języka obcego, słownik do nauki języka obcego, repetytorium dla osób przystępujących do egzaminu TELC, materiały szkoleniowe na warsztaty psychologiczne,
 • zwrot kosztów podróży na miejsce szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą starszą,
 • poczęstunek w trakcie szkoleń.