PODSTAWY DZIAŁANIA

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku została powołana: Uchwałą Nr XLV/288/14 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 28 października 2014 r.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku działa na podstawie: art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zmianami).

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest organem inicjującym i opiniodawczym Starosty oraz organem doradczym Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

ZADANIA RADY

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy, do których w szczególności należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją,
  • rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi nagród,
 2. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
  • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU SPOŁECZNEJ SPZOZ w Świdniku

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. W skład rady społecznej wchodzą:

 • jako przewodniczący: przedstawiciele organu administracji samorządowej, który utworzył podmiot leczniczy; wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • jako członkowie: przedstawiciele wojewody – w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego; przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: przez radę gminy lub radę powiatu – w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania - w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona w celu prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku wchodzą:

Romuald Gumienniak – przewodniczący;

jako członkowie Rady: Tomasz Kosiński, Anna Pasieczna, Anna Matuła, Marcin Najda, Mirosław Król, Iwona Jaworska