Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Rada Powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie Rada Powiatu.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

W skład Zarządu Powiatu Świdnickiego wchodzą następujące osoby:

  • Łukasz Reszka - Przewodniczący Zarządu Powiatu,
  • Bartłomiej Pejo - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Członek Zarządu Powiatu,
  • Radosław Brzózka - Członek Zarządu Powiatu,
  • Mirosław Król – Członek Zarządu Powiatu
  • Franciszek Mróz - Członek Zarządu Powiatu

Władze Powiatu:

Starosta Powiatu – Łukasz Reszka

 

Wicestarosta – Bartłomiej Pejo

 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu

 

Radosław Brzózka
tel. 81 468 70 75
pokój 110

Członek Zarządu Powiatu

Mirosław Król

Członek Zarządu Powiatu

Franciszek Mróz

Sekretariat

Urszula Krzyżanowska
tel. 81 468 71 01
fax 81 468 71 12
pokój 107

e-mail: poczta@powiatswidnik.pl

Sekretarz Powiatu

Mariusz Wilk
tel. 81 468 70 77
pokój 105

Skarbnik Powiatu

Agnieszka Flis
tel. 81 468 70 82
pokój 113

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mańka