Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Rada Powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie Rada Powiatu.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

W skład Zarządu Powiatu Świdnickiego wchodzą następujące osoby:

  • Waldemar Jakson - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  • Dariusz Kołodziejczyk - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Członek Zarządu Powiatu
  • Anna Dygulska - Członek Zarządu Powiatu
  • Mirosław Łuciuk - Członek Zarządu Powiatu
  • Tomasz Szydło - Członek Zarządu Powiatu

Władze Powiatu:

Starosta Powiatu – Waldemar Jakson

Wicestarosta – Dariusz Kołodziejczyk

Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Anna Dygulska

Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Mirosław Łuciuk

Społeczny Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Szydło

Sekretarz Powiatu - Marzena Kasperska

pokój 105

Skarbnik Powiatu - Monika Rycerz

pokój 113

Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Mańka

Sekretariat

Anna Szczęsna
tel. 81 468 71 01
fax 81 468 71 12
pokój 107

e-mail: poczta@powiatswidnik.pl