Przebudowa drogi Wilczopole – Bystrzejowice

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2109L Wilczopole - Bystrzejowice obejmująca przebudowę konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia i wykonanie powierzchniowych elementów odwadniających na długości 5,4 km”.

Powiat Świdnicki w Świdniku dn. 30.06.2016 r. zawarł z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2109L Wilczopole - Bystrzejowice obejmująca przebudowę konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia i wykonanie powierzchniowych elementów odwadniających na długości 5,4 km” jest związana z  realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem inwestycji jest osiągnięcie planowanych efektów, tj.: zwiększenie dostępności komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych dla mieszkańców Bystrzejowic poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2109L Wilczopole – Bystrzejowice obejmującą przebudowę konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia i wykonanie powierzchniowych elementów odwadniających.

Przyznana kwota pomocy w wysokości 2 559 272,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Bystrzejowice Trzecie w partnerstwie z Gminą Piaski.