Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład Rady Powiatu w Świdniku V kadencji wchodzą następujące osoby:

Marcin Najda
Przewodniczący
Rady V kadencji

Elżbieta Migut
Wiceprzewodnicząca
Rady V kadencji

Zofia Malinowska
Wiceprzewodnicząca
Rady V kadencji

Waldemar Białowąs
Radny V kadencji
Wicestarosta
Powiatu Świdnickiego

Robert Kasprzak
Radny V kadencji

Dariusz Kołodziejczyk
Starosta Powiatu Świdnickiego
Radny V kadencji

Mirosław Król
Radny V kadencji

Andrzej Mańka
Radny V kadencji

Renata Maziarz
Radna V kadencji

Franciszek Mróz
Radny V kadencji

Grzegorz Osajkowski
Radny V kadencji

Jakub Osina
Radny V kadencji
Członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego

Bartłomiej Pejo
Radny V kadencji

Magdalena Narodowiec
Radna V kadencji
Członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego

Bożenna Sadowska-Krawczyk
Radna V kadencji

Łukasz Reszka
Radny V kadencji

Kazimierz Szczygieł
Radny V kadencji

Dariusz Tokarzewski
Radny V kadencji

Zbigniew Twaróg
Radny V kadencji

 

KOMISJE RADY POWIATU V KADENCJI

Rada kształtuje prawa i obowiązki mieszkańców w granicach swoich kompetencji. W przerwach między sesjami radni działają w komisjach. Są one organami wewnętrznymi rady powiatu, której podlegają w zakresie swojej działalności. Przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Rada Powiatu w Świdniku ma cztery komisje stałe.

KOMISJA REWIZYJNA:
Wykonuje zadania kontrolne rady. Co roku opiniuje wykonanie budżetu. Następnie występuje z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, czyli o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
Skład:
Grzegorz Osajkowski
Robert Kasprzak - zastępca przewodniczącego
Dariusz Tokarzewski - przewodniczący
Mirosław Król
Franciszek Mróz

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU:
Jej przedmiotem jest przede wszystkim analizowanie i ocena uchwał związanych z budżetem, finansami i mieniem powiatu. Przez cały rok komisja odnosi się do zmian w budżecie. Ponadto rozpatruje sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Powiatu.
Skład:
Grzegorz Osajkowski - przewodniczący
Dariusz Kołodziejczyk
Marcin Najda
Bartłomiej Pejo
Łukasz Reszka

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA:
Do jej zadań należy wyrażanie opinii o uchwałach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru. Szczególną jej troską jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym i działalnością człowieka. Jednocześnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy powiatu.
Skład:
Robert Kasprzak - przewodniczący
Magdalena Narodowiec
Jakub Osina
Renata Maziarz
Zbigniew Twaróg

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Zajmuje się wspieraniem rodziny i opieką społeczną. Interesuje się pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej i podobnych instytucji. Radni wyrażają opinie o uchwałach dotyczących m.in. edukacji, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju lokalnego rynku pracy. Dla Komisji ważnym tematem jest praca policji, straży pożarnej i innych służb.
Skład:
Zofia Malinowska
Elżbieta Migut - przewodnicząca
Waldemar Białowąs
Magdalena Narodowiec
Bożenna Sadowska-Krawczyk
Kazimierz Szczygieł
Andrzej Mańka