Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład Rady Powiatu w Świdniku VI kadencji wchodzą następujące osoby:

Andrzej Mańka
Przewodniczący
Rady VI kadencji

Gustaw Dmowski
Wiceprzewodniczący
Rady VI kadencji

Zbigniew Twaróg
Wiceprzewodniczący
Rady VI kadencji

Łukasz Reszka
Radny VI kadencji
Starosta
Powiatu Świdnickiego

Mirosław Król
Radny VI kadencji
Członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego

Radosław Brzózka
Radny VI kadencji

Franciszek Mróz
Radny VI kadencji
Członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego

Arkadiusz Jurek
Radny VI kadencji

Dariusz Kołodziejczyk
Radny VI kadencji

Edyta Lipniowiecka
Radna VI kadencji

Elżbieta Migut
Radna VI kadencji

Marcin Najda
Radny VI kadencji

Grzegorz Osajkowski
Radny VI kadencji

Jakub Osina
Radny VI kadencji

Anna Pytka
Radna VI kadencji

Arkadiusz Pszeniczka
Radny VI kadencji

Małgorzata Szwestka
Radna VI kadencji

Tomasz Szydło
Radny VI kadencji

Dariusz Tokarzewski
Radny VI kadencji

 

KOMISJE RADY POWIATU VI KADENCJI

Rada kształtuje prawa i obowiązki mieszkańców w granicach swoich kompetencji. W przerwach między sesjami radni działają w komisjach. Są one organami wewnętrznymi rady powiatu, której podlegają w zakresie swojej działalności. Przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Rada Powiatu w Świdniku ma cztery komisje stałe.

KOMISJA REWIZYJNA:
Wykonuje zadania kontrolne rady. Co roku opiniuje wykonanie budżetu. Następnie występuje z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, czyli o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
Skład:
Dariusz Tokarzewski - Przewodniczący
Arkadiusz Pszeniczka - Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Szydło
Arkadiusz Jurek
Dariusz Kołodziejczyk

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU:
Jej przedmiotem jest przede wszystkim analizowanie i ocena uchwał związanych z budżetem, finansami i mieniem powiatu. Przez cały rok komisja odnosi się do zmian w budżecie. Ponadto rozpatruje sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Powiatu.
Skład:
Mirosław Król - Przewodniczący
Grzegorz Osajkowski
Łukasz Reszka
Marcin Najda
Zbigniew Twaróg

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA:
Do jej zadań należy wyrażanie opinii o uchwałach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru. Szczególną jej troską jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym i działalnością człowieka. Jednocześnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy powiatu.
Skład:
Zbigniew Twaróg - Przewodniczący
Bartłomiej Pejo
Franciszek Mróz
Jakub Osina
Anna Pytka

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Zajmuje się wspieraniem rodziny i opieką społeczną. Interesuje się pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej i podobnych instytucji. Radni wyrażają opinie o uchwałach dotyczących m.in. edukacji, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju lokalnego rynku pracy. Dla Komisji ważnym tematem jest praca policji, straży pożarnej i innych służb.
Skład:
Gustaw Dmowski - Przewodniczący
Andrzej Mańka
Edyta Lipniowiecka
Elżbieta Migut
Radosław Brzózka

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
Przedmiotem działania komisji jest udział w rozpatrywaniu przez radę skarg na działanie zarządu bądź jednostek organizacyjnych wniosków oraz petycji, składanych przez obywateli.
Skład:
Arkadiusz Pszeniczka - Przewodniczący
Tomasz Szydło
Arkadiusz Jurek
Edyta Lipniowiecka
Marcin Najda