Misja

Wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarczych, społecznych, kulturowych do zrównoważonego i trwałego rozwoju Powiatu Świdnickiego w celu poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców.

Zadania

Powiat Świdnicki wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie:

 • edukacji publicznej
 • promocji i ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej
 • polityki prorodzinnej
 • wspierania osób niepełnosprawnych
 • transportu i dróg publicznych
 • kultury i ochrony dóbr kultury
 • kultury fizycznej i turystyki
 • geodezji, kartografii i katastru
 • gospodarki nieruchomościami
 • zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego
 • gospodarki wodnej
 • ochrony środowiska i przyrody
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • ochrony praw konsumenta
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • obronności
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.