Projekty drogowe zrealizowane zostały w ramach w ramach priorytetu I – "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Powiat Świdnicki w 2005 r. pozyskał środki na dofinansowanie przebudowy odcinków sześciu dróg powiatowych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowią 75 % kosztów inwestycji. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 335 357,61 PLN. Pozostała część stanowi wkład własny Powiatu i opiewa na kwotę 778 452,57 PLN. Całkowita wartość inwestycji drogowych wyniosła 3 113 810,18 PLN.

Należą do nich następujące projekty:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km 0+000 do km 2+200” - wartość inwestycji 367 340,63 PLN, wysokość dofinansowania 275 505,47 PLN. Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12 do km 2+200. Przebudowa ta polega na położeniu, na projektowanym odcinku, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice - Krępiec, na łącznej długości 1800 m” - wartość inwestycji 343 364,62 PLN, wysokość dofinansowania 257 523,46 PLN. Przedmiotem projektu jest modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1800 mb drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice - Krępiec przebiegającej przez gminę Mełgiew. Stanowi ona połączenie pomiędzy drogą krajową nr 12 a drogą powiatową nr 2020 L Lublin – Mełgiew – Zakrzew. Modernizacja ta polega na położeniu, na projektowanym odcinku, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
  3. Regeneracja Al. Lotników Polskich i przebudowa ul. Racławickiej wraz z chodnikiem w Świdniku” - wartość inwestycji 939 059,82 PLN, wysokość dofinansowania 704 294,86 PLN. Przedmiotem projektu jest regeneracja nawierzchni odcinka Al. Lotników Polskich o długości 2100 m., przebudowa odcinka ul. Racławickiej o długości 1200 m. oraz przebudowa odcinka chodnika przy ulicy Racławickiej w Świdniku o długości 1200 m., w ciągu drogi powiatowej nr 2102 L. Początek modernizowanego odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu nr 12 w Świdniku w km 0+000, koniec na skrzyżowaniu z ul. Kosynierów w km 3 + 400. Odcinek od km 2+600 do km 2+ 700 został wyłączony z opracowania (skrzyżowanie w formie z ul. Wyszyńskiego). Razem planowany odcinek do modernizacji ma długość 3300
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice – Chmiel od km 0+000 do km 2+500” - wartość inwestycji 473 038,58 PLN, wysokość dofinansowania 354 778,93 PLN. Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 2500 mb drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel przebiegającej przez gminę Piaski. Początek opracowania znajduje się w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12. Modernizacja ta polega na położeniu, na projektowanym odcinku, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
  5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2113 L Mełgiew – Piaski od km 8+000 do km 11+000” - wartość inwestycji 556 360,62 PLN, wysokość dofinansowania 417 270,46 PLN. Projektem objęty jest odcinek drogi powiatowej nr 2113 L Mełgiew - Piaski od km 8+000 do km 11+000 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12. Jest on położony na terenie Gminy Piaski. Długość projektowanego odcinka to 3000 mb. Modernizacja ta polega na położeniu, na projektowanym odcinku, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
  6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 l Zalesie - Brzeziczki od km 7+710 do km 10+010” - wartość inwestycji 434 645,91 PLN, wysokość dofinansowania 325 984,43 PLN. Przedmiotem projektu jest wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na odcinku 2300 mb drogi powiatowej 2022 L Zalesie – Brzeziczki przebiegającej od miejscowości Zalesie w kierunku miejscowości Brzeziczki. Jest ona położona na odcinku tej drogi od 7+710 do km 10+010 do skrzyżowania z drogą krajową nr 12

W 2006 r. Powiat Świdnicki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozyskał środki w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dwa projekty drogowe. Łączna wartość projektów drogowych wynosi 3 617 454 PLN, w tym wartość dofinansowania 2 648 148 PLN.

  1. "Remont drogi powiatowej nr 2026L Łysołaje - Pełczyn od km 0+122 do km 4+227" – wartość projektu 1 149 422,15 PLN, wartość dofinansowania z EFRR 797 124,26 (69,35%). Przedmiotem projektu jest remont drogi na odcinku o długości 4105 mb. Odcinek od km 0+122 do km 0+385 znajduje się w obszarze administracyjnym Powiatu Łęczyńskiego a odcinek od km 0+385 do km 4+227 na obszarze Powiatu Świdnickiego. Początek drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12 w km 0+122, a koniec w km 4+227 z drogą wojewódzką nr 829
  2. Remont drogi powiatowej nr 2113 L Mełgiew – Piaski od km roboczego 0+000 do km 7+300” – wartość projektu 2 468 031,99 PLN, wartość dofinansowania z EFRR 1 851 023,99 PLN (75%). Przedmiotem projektu był remont nawierzchni warstwy ścieralnej. Projektem objęty został odcinek drogi powiatowej nr 2113 L Mełgiew - Piaski od km roboczego 0+000 do km 7+300 leżący w gminie Piaski i w gminie Mełgiew, w północnej części Powiatu. Bezpośrednim celem tego projektu była poprawa infrastruktury drogowej polepszającej dostęp do sieci dróg krajowych