KONTAKT

Andrzej Kaciuczyk – przewodniczący Rady
tel. 722 533 836
e-mail: andrzej@kaciuczyk.net

PODSTAWY DZIAŁANIA

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Świdniku została powołana Zarządzeniem Nr 33A/12 Starosty Świdnickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Świdniku. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44 b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

ZADANIA RADY

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja praw osób niepełnosprawnych;
  • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób niepełnosprawnych;
  • Ocena realizacji programów;
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003 r.) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera się na okres jednego roku. W dniu 02 marca 2021 r. dokonano wyboru składu nowego Prezydium.

Przewodniczący Rady: Andrzej Kaciuczyk,
Wiceprzewodniczący: Dorota Zybała,
Sekretarz: Dorota Klimek.

W skład Rady wchodzą również Panie: Elżbieta Gauda i Iwona Jarecka.