„Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.

 

rpo lubelskie

Okres realizacji: 26.10.2010 - 31.03.2013

Wartość projektu: 44 587 389,80 zł

Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%- 37 898 431,33 zł
 • Budżetów Samorządu Terytorialnego - 15% - 66 889 58,47 zł

 1. Partnerzy

Projekt jest realizowany wspólnie przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Lubelskiego:

 • samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe
 • samorządy powiatowe i ich podmioty podległe
 • samorządy miast na prawach powiatu i jego podmioty podległe
 • samorządy gmin miejskich i jego podmioty podległe
 • samorządy gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe
 • samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe

 1. Przedmiot działania:

Projekt podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządów i ich priorytety. Wszyscy uczestnicy będą realizowali wspólnie minimalny zakres (portal regionalny i serwisy informacyjne).
Stan infrastruktury informatycznej województwa lubelskiego po realizacji projektu zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie i modernizacji posiadanych dotychczas zasobów.

Projekt uwzględnia następujące etapy i zakres realizacji:

 1. Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej - polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej.
 2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych:
  • urządzenia aktywne sieci w tym: routery, switch'e, firewall'e,
  • serwery: webowe, aplikacyjne, bazodanowe, backupu, poczty elektronicznej część regionalna
  • urządzenia aktywne sieci : routery, firewall'e część lokalna
  • urządzenia aktywne sieci : switche
  • komputery, serwery aplikacji i baz danych
 1. Zakup i instalacja oprogramowania - konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne
  w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.
 2. Wdrożenie systemu - System informatyczny umożliwi gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych. Jest to także wzrost bezpieczeństwa
  i ochrony danych, sprawna obsługa użytkowników, a także otoczenie prawne użytkowników rejestru.
 3. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej z wykorzystaniem e-learningu.
 4. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu.
 5. Promocja - działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.

 1. Cele szczegółowe:

 • zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
 • wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
 • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
 • wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
 • poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych,

 1. Korzyści dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

 • możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną zebranych w jednym miejscu dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji.
 • wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej
 • alternatywny sposób załatwienia spraw urzędowych - przez internet
 • możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną
 • skrócenie czasu załatwiania spraw administracyjnych
 • ograniczenie konieczności powiadamiania wszystkich urzędów o zmianie danych osobowych
 • możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie