Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jednostka organizacyjna Powiatu Świdnickiego w Świdniku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach priorytetu 3 – "Rozwój lokalny", działania 3.5.2 "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" zrealizował dwa projekty o łącznej wartości 3 444 700 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 097 666 PLN.

Celem inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala SP ZOZ w Świdniku” jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości wyposażenia i stanu budynku SP ZOZ w Świdniku. Wartość inwestycji wyniosła 897 680,06 PLN, z czego wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosła 763 028,05 PLN.

Celem inwestycji pn. "Wymiana aparatów rtg Szpitala i Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik" jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 547 019,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 1 334 637,95 PLN ( 52,40 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych ).