Do zadań referatu należy:

 1. z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782):
  1. prowadzenie zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  2. reprezentowanie Skarbu Państwa w imieniu Starosty w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
  3. przygotowywanie planu wykorzystania zasobu Skarbu Państwa,
  4. sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  5. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  6. składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa oraz o wpisy w księgach wieczystych,
  7. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem oraz nabyciem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  8. przygotowywanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w trybie bezprzetargowym i przetargowym,
  9. współpraca w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
  10. prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  11. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  12. prowadzenie spraw wraz z przygotowaniem decyzji dotyczących ustanowienia, wygaśnięcia oraz przekazania trwałego zarządu między jednostkami - w odniesieniu do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  13. udzielanie bonifikat i rozkładanie na raty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  14. kontrola realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  15. prowadzenie spraw związanych z nabyciem, zamianą i zbyciem nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych,
  16. prowadzenie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
  17. prowadzenie spraw związanych z terminowym zagospodarowaniem oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  18. przygotowywanie decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
  19. składanie wniosków w sądzie o ujawnienie zmian w księdze wieczystej,
  20. przygotowywanie zezwoleń, na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

   

 2. z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 83):
  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

   

 3. z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007r., Nr 191, poz. 1365):
  1. zakładanie ksiąg wieczystych i ujawnianie zmian w istniejących księgach wieczystych mienia Powiatu i Skarbu Państwa,
  2. regulacja stanów prawnych mienia Powiatu i Skarbu Państwa,
  3. prowadzenie komputerowej bazy danych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.

   

 4. z zakresu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982r., Nr 19, poz. 147):
  1. przygotowanie zgody na wykreślenie ciężaru realnego i hipoteki z ksiąg wieczystych,
  2. przygotowanie wniosków o wpis w księgach wieczystych praw rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń,
  3. przygotowanie wniosków o odpisy z ksiąg wieczystych.

   

 5. z zakresu ustawy dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991r., Nr 7, poz. 24):
  1. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem na własność dożywocia osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

   

 6. z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409):
  1. wydawanie zezwoleń na dysponowanie na cele budowlane nieruchomości Skarbu Państwa i nierozdysponowanego mienia Powiatu.

   

 7. z zakresu ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r., poz. 872):
  1. nabywanie mienia z mocy prawa,
  2. nabywanie mienia na wniosek,
  3. prowadzenie postępowań odszkodowawczych.

   

 8. z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240):
  1. przygotowanie projektów dokumentów do otrzymania dotacji celowych,
  2. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem dotacji celowych
  3. przygotowywanie informacji o stanie mienia Powiatowego
  4. planowanie i bieżące prowadzenie budżetu referatu w odniesieniu do zadań własnych i zleconych.

   

 9. z zakresu ustawy z 9 sierpnia 2013r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907):
  1. przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego oraz innych działań wynikających z merytorycznej pracy referatu.

   

 10. z zakresu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687):
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem decyzji określającej wysokość odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości.

   

 11. z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520):
  1. współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

   

 12. z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., Nr 14, poz. 60):
  1. współpraca z jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego- Powiatowym Zarządem Dróg.