Polityka ekologiczna powiatu świdnickiego jest spójna z zapisami dokumentów strategicznych nadrzędnych takich jak: Polityka Ekologiczna Państwa, Program ochrony środowiska województwa Lubelskiego, krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Polityka ekologiczna powiatu oparta jest na następujących postulatach:

  • zrównoważony rozwój;
  • ochrona oraz zwiększenie bioróżnorodności;
  • minimalizacja powstawania odpadów;
  • edukacja ekologiczna;
  • ochrona wód, gleb, powietrza oraz klimatu akustycznego.

Postulaty te realizowane są w ramach własnych kompetencji powiatu określonych w przepisach prawa. Ważnymi narzędziami do realizacji polityki ekologicznej na terenie powiatu są uchwalone przez Radę Powiatu w Świdniku programy: