PODSTAWY DZIAŁANIA

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świdniku została powołana Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Świdnickiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania I kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdniku.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świdniku działa na podstawie: art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 357 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świdniku jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Świdnickiego w sprawach polityki rynku pracy.

 

ZADANIA RADY

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy, do których w szczególności należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego/powiatowego urzędu pracy;
  • opiniowanie wojewódzkich/powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

 

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdniku wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród: działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.