www przeciwdzialanie

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu to 18 445 445,00 PLN, z czego 15 678 628,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).

Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.
Beneficjenci ostateczni projektu - poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie - będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
  • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W miesiącu maj-czerwiec odbędzie się rekrutacja dla projektu, która potrwa do 10 czerwca 2011 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Świdniku, do pokoju 109. Osobą do kontaktu jest Tomasz Łasak - koordynator Projektu w Powiecie Świdnickim pod nr tel. 081 468 70 64.

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz REGULAMIN

Załączniki do regulaminu:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
  3. Oświadczenie o wysokości dochodów
  4. Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych
  5. Opinia jednostek zajmujących się pomocą społeczną

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą do 10 czerwca 2011 r. (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

WYDZIAŁ ROZWOJU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDNIKU
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13
21-047 ŚWIDNIK

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU"

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081 468 70 64.

Obszar projektu:

Gmina Adamów, Gmina i Miasto Annopol, Gmina Borki, Gmina Cyców, Gmina Czemierniki, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina Hańsk, Gmina Hrubieszów, Gmina Jeziorzany, Gmina Kodeń, Gmina Konopnica, Gmina Konstantynów, Gmina i Miasto Krasnobród, Gmina Krzywda, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Miasto Lublin, Gmina Łabunie, Gmina Łomazy, Gmina Miączyn, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Milanów, Gmina Mircze, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Piszczac, Gmina Podedwórze, Miasto Puławy, Gmina Radzyń Podlaski, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Sawin, Gmina Siedliszcze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gmina Stary Brus, Gmina Telatyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Tuczna, Gmina Wierzbica, Miasto Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Wólka, Gmina Żyrzyn, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki.

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

rpo lubelskie

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizację szkoleń

W dniach od 3 września do 11 września w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyły się szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W dniu 7 lipca 2011 r. Komisja rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 55 beneficjentów ostatecznych.

Bezpłatny komputer i dostęp do internetu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informujemy o zbliżającym się terminie i zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", w ramach którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby niepełnosprawne otrzymają bezpłatnie sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim", w ramach którego 55 osób z terenu naszego powiatu otrzyma sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu. Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2011 r.