Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2015, poz. 460 ze zm.), drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Zadania Zarządu Powiatu w Świdniku realizuje Wydział Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku [WID], który zarządza siecią 207,27 km dróg powiatowych, na których znajdują się: mosty – 14 szt., przepusty – 116 szt. oraz 4 przejazdy kolejowe.

Do podstawowych zadań WID należy w szczególności:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na: zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg,
 • przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie i naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
 • pełnienie funkcji inwestora
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeń środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.

Zarządzanie ruchem

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.) Starosta Świdnicki zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Świdnickiego. Zadania Starosty realizuje WID i zajmuje się w szczególności:

 • zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.