Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Mełgiew-Kajetanówka

Całkowita wartość inwestycji: 1 769 922,30

Dofinansowanie z RFRD: 1 061 953

Wkład własny: 707 969,30 zł

Zakres prac planowanych do wykonania. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, przebudowy odcinków chodników zlokalizowanych przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0 m, budowy nowego odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania i zatoki autobusowej o szerokości 2,0 m, wykonania poboczy gruntowych ulepszonych destruktem asfaltowym o szerokości 1,0 m. Wykonana zostanie  przebudowa obszaru skrzyżowania z drogą powiatową 2020 L w zakresie regulacji wysp kanalizujących ruch oraz obszaru skrzyżowania z drogą gminną nr 105517 L w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania. Przebudowywany odcinek drogi uzyska 4 przejścia dla pieszych oznakowane znakami aktywnymi. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz ściek uliczny wzdłuż krawędzi zatoki. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Realizacja projektu oraz rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie przyczynią się przede wszystkim do: zwiększenia przepustowości drogi, poprawy nośności nawierzchni, poprawy płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Termin realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Inwestycja została przekazana do użytkowania 5 sierpnia 2022 r.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg publicznych
(drogi gminnej nr 105881 L ul. Spadochroniarzy i drogi powiatowej nr 2102 L Al. Lotników Polskich)
poprzez budowę odosobnionej wzbudzanej sygnalizacji świetlnej 
na drodze powiatowej nr 2102 L w miejscowości Świdnik”

Całkowita wartość inwestycji: 223 860,00 zł

Dofinansowanie z RFRD: 126 400,00 zł

Wkład własny: 97 460,00 zł

Zakres prac: Roboty budowlane branży elektrycznej polegające na budowie i zasileniu odosobnionej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem dla pieszych wraz z zastosowaniem pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych oraz montażem wyświetlacza czasu pozostałego do zmiany światła dla pojazdów. Ruch pieszych i pojazdów będzie sterowany wskazaniami sygnalizacji. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku ok. 40 m w obrębie przejścia. W obszarze miejsc oczekiwania na przejście i azylu wytworzenie powierzchni z kostki integracyjnej (z wypustkami).

Ruch pieszych i pojazdów sterowany sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Dopuszczalna prędkość – przejście zlokalizowane w obszarze zabudowanym D-42 o prędkości dopuszczalnej 50 km/godz. Przejście wyznaczone na jezdni liniami P-10 i znakami pionowymi D-6, pasy ruchu w obszarze przejścia wyznaczone liniami segregacyjnymi. Sygnalizacja świetlna oznakowana znakiem pionowym  A-29, wzbudzana przyciskiem dla pieszych wraz z zastosowaniem pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych oraz montażem wyświetlacza czasu pozostałego do zmiany światła dla pojazdów. Ruch pieszych i pojazdów będzie sterowany wskazaniami sygnalizacji.

Sygnalizacja uruchomiona została 11 lutego 2022 r.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2134 L (ul. Kusocińskiego) w m. Świdnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00

Całkowita wartość inwestycji: 922 782,88 zł

Dofinansowanie z RFRD: 574 184 zł

Wkład własny: 348 598,88 zł

Zakres prac: wykonanie urządzeń służących regulacji ruchu drogowego tj. sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu obejmującym wloty krzyżujących się dróg oraz wszystkie przejścia dla pieszych zlokalizowane w obszarze skrzyżowania zgodnie z wymogami wytycznych WR-D-41-3 – uwzględnienie wymagań punktu 10.5, wykonanie oświetlenia dedykowanego zintegrowanego z sygnalizacją świetlną obejmującą wszystkie przejścia dla pieszych zlokalizowane w obszarze przedmiotowego skrzyżowania zgodnie z wymogami wytycznych WR-D-41-4: zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Akacjową polegającą na wyznaczeniu drogi jednokierunkowej na przedmiotowym odcinku ul. Akacjowej, przebudowę przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego z ul. Klonową, przebudowę ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego z ul. Klonową w celu dostosowania szerokości ścieżki rowerowej do projektowanej szerokości dwukierunkowego przejazdu rowerowego tj. 3,0 m., ustawienie przy projektowanym przejeździe rowerowym podpórek dla rowerzystów,   przebudowę dojść do przejść dla pieszych zgodnie z wymogami wytycznych WR-D-41-3, uwzględnienie wymagań punktu w zakresie wykonania pasa bezpieczeństwa dla pieszych: uwzględnienie wymagań punktu 14.2 w zakresie ramp krawężnikowych, uwzględnienie wymagań punktu 14.3 w zakresie systemu fakturowych, oznaczeń nawierzchni, uwzględnienie strefy oczekiwania dla pieszego przed przejściem dla pieszych, korektę oznakowania pionowego i poziomego.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2131L (Al. Lotników Polskich) w m. Świdnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00

Całkowita wartość inwestycji: 901 173,03 zł

Dofinansowanie z RFRD: 641 600,00 zł

Wkład własny: 259 573,03 zł

Zakres prac: Przewiduje się przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Lotników Polskich - Wojska Polskiego oraz rozbudowę o wlot ulicy Niepodległości, o n/w elementy: montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, montaż bramownic lub masztów sygnalizacyjnych z wysięgnikiem, montaż masztów sygnalizacyjnych rurowych prostych, montaż latarni sygnalizacyjnych dla pojazdów, pieszych i rowerzystów z detekcją ruchu pieszo-rowerowego, montaż detekcji pojazdów, montaż przycisków specjalnych dla pieszych z funkcjami dla osób niepełnosprawnych i sygnalizatorów wibracyjnych montaż sygnalizatorów akustycznych dla pieszych, dodatkowe oświetlenie.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Remont drogi powiatowej nr 2111L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna na odcinku od km.rob. 0+000 do km.rob. 0+790”

Całkowita wartość inwestycji: 1 096 927,49 zł

Dofinansowanie z RFRD: 657 000,00 zł

Wkład własny: 439 927,49 zł

Zakres prac: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont krawędzi jezdni, remont poboczy obustronnych. Remont zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu tj. pieszych, rowerzystów, motorowerzystów czy motocyklistów.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Remont drogi powiatowej nr 2021L Mełgiew + Kajetanówka od km.rob. 0+000 do km.rob. 4+103,00”

Całkowita wartość inwestycji: 5 345 592,46 zł

Dofinansowanie z RFRD: 3 015 000,00 zł

Wkład własny: 2 330 592,46 zł

Zakres prac: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont przepustów poprzecznych pod koroną drogi, remont poboczy obustronnych, remont skrzyżowań z drogami gminnymi, odnowa oznakowania poziomego w miejscach niebezpiecznych. Remont zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu, ulegnie skróceniu czas transportu do pobliskich miejscowości co wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do wielu jednostek użyteczności publicznej oraz wielu firm.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Remont drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kolonia Dobryniów na odcinku od km.rob. 0+000 do km.rob. 1+080”

Całkowita wartość inwestycji: 1 030 729,18 zł

Dofinansowanie z RFRD: 549 000,00 zł

Wkład własny: 481 729,18 zł

Zakres prac: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont poboczy obustronnych. Remont nawierzchni oraz poboczy zwiększy widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do wielu jednostek użyteczności publicznej oraz terenów inwestycyjnych.


Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2109 L w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze i Bystrzejowice Drugie, gm. Piaski od km 0+012,50 do km 1+608,00

Całkowita wartość inwestycji: 6 105 151,77 zł

Dofinansowanie z RFRD: 4 272 031,24 zł

Wkład własny: 1 833 120,53 zł

Zakres prac: przebudowa w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni, realizacji poboczy i chodników, odwodnienia drogi, bezpiecznych przejść dla pieszych, przebudowy zatok autobusowych.
Przebudowa drogi powiatowej poprawi dostępność przyległych posesji do służb ratunkowych oraz komunalnych, zwiększy płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych a także ułatwi bezpieczne korzystanie z drogi przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.