Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie dofinansowano z  państwowych funduszy celowych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Mełgiew-Kajetanówka

Całkowita wartość inwestycji:

1 769 922,30

Dofinansowanie z RFRD:

1 061 953

Wkład własny:

707 969,30 zł

Zakres prac planowanych do wykonania. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, przebudowy odcinków chodników zlokalizowanych przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0 m, budowy nowego odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania i zatoki autobusowej o szerokości 2,0 m, wykonania poboczy gruntowych ulepszonych destruktem asfaltowym o szerokości 1,0 m. Wykonana zostanie  przebudowa obszaru skrzyżowania z drogą powiatową 2020 L w zakresie regulacji wysp kanalizujących ruch oraz obszaru skrzyżowania z drogą gminną nr 105517 L w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania. Przebudowywany odcinek drogi uzyska 4 przejścia dla pieszych oznakowane znakami aktywnymi. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz ściek uliczny wzdłuż krawędzi zatoki. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Realizacja projektu oraz rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie przyczynią się przede wszystkim do: zwiększenia przepustowości drogi, poprawy nośności nawierzchni, poprawy płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Termin realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Inwestycja została przekazana do użytkowania 5 sierpnia 2022 r.

Zadanie dofinansowano z  państwowych funduszy celowych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg publicznych
(drogi gminnej nr 105881 L ul. Spadochroniarzy i drogi powiatowej nr 2102 L Al. Lotników Polskich)
poprzez budowę odosobnionej wzbudzanej sygnalizacji świetlnej
na drodze powiatowej nr 2102 L w miejscowości Świdnik”

Całkowita wartość inwestycji:

223 860,00 zł

Dofinansowanie z RFRD:

126 400,00 zł

Wkład własny:

97 460,00 zł

Zakres prac: Roboty budowlane branży elektrycznej polegające na budowie i zasileniu odosobnionej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem dla pieszych wraz z zastosowaniem pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych oraz montażem wyświetlacza czasu pozostałego do zmiany światła dla pojazdów. Ruch pieszych i pojazdów będzie sterowany wskazaniami sygnalizacji. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku ok. 40 m w obrębie przejścia. W obszarze miejsc oczekiwania na przejście i azylu wytworzenie powierzchni z kostki integracyjnej (z wypustkami).

Ruch pieszych i pojazdów sterowany sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Dopuszczalna prędkość – przejście zlokalizowane w obszarze zabudowanym D-42 o prędkości dopuszczalnej 50 km/godz. Przejście wyznaczone na jezdni liniami P-10 i znakami pionowymi D-6, pasy ruchu w obszarze przejścia wyznaczone liniami segregacyjnymi. Sygnalizacja świetlna oznakowana znakiem pionowym  A-29, wzbudzana przyciskiem dla pieszych wraz z zastosowaniem pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych oraz montażem wyświetlacza czasu pozostałego do zmiany światła dla pojazdów. Ruch pieszych i pojazdów będzie sterowany wskazaniami sygnalizacji.

Sygnalizacja uruchomiona została 11 lutego 2022 r.