Podstawy prawne:
art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445.).

Zadania komisji:
1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
8. wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Świdnickiego.

W skład komisji wchodzą:
1. starosta jako przewodniczący komisji,
2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.
Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. W pracach komisji uczestniczą oni z głosem doradczym.
Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym Przewodniczący może doraźnie zaprosić funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.