1 stycznia 2016 r. otwarte zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, w lokalach udostępnionych przez gminy i powiat. Obecnie, na terenie powiatu działają trzy punkty stacjonarne i jeden punkt mobilny, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych.

PORADNIK 01/2021

PORADNIK 02/2021

PORADNIK 03/2021

PORADNIK 04/2021

- - - - - - - -

PORADNIK 01/2022

PORADNIK 02/2022

PORADNIK 03/2022

PORADNIK 04/2022

- - - - - - - -

PORADNIK 01/2023

PORADNIK 02/2023

PORADNIK 03/2023

PORADNIK 04/2023

- - - - - - - -

PORADNIK 01/2024

Tytuł usługi

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Świdnickim w Świdniku

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a)  nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać   

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 691 965 484 i elektronicznie: pomocprawna@powiatswidnik.pl. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Inne informacje   

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Nieodpłatna pomoc prawna osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście będzie udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) lub poza punktem w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna osobom mającym trudności w komunikowaniu się będzie możliwa po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany poniżej nr telefonu lub adres skrzynki elektronicznej oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem. Porada prawna może zostać udzielona za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ankietę należy złożyć:
• bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,

• w późniejszym terminie przesłanie listownie na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@powiatswidnik.pl
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Świdnik
Starostwo Powiatowe w Świdniku
ul. Niepodległości 13, pokój 56 B (II piętro)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Mediacji  

Zapewniono wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:
winda w budynku (od strony parkingu)

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek: 8:00 - 12:00
środa: 7:30 - 11:30
czwartek: 8:00 - 12:00
piątek: 8:00 - 12:00 (mediacja)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC POLAND” w Lublinie.

Możliwość prowadzenia mediacji.

Piaski
ul. Lubelska 80, pokój 9
(Budynek naprzeciw Urzędu Miasta Piaski).

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku 8:30 - 12:30

ORIP i ORA.

Trawniki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
Trawniki 636

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:30 - 12:30
środa 11:30 - 15:30
piątek 8:30 - 12:30

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC POLAND” w Lublinie.


Mełgiew
Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2, pokój 205

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Godziny otwarcia:
wtorek - 8:30 - 12:30
czwartek - 8:30 - 12:30

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC POLAND” w Lublinie.