Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w Powiecie Świdnickim od 1 stycznia 2016 r. otwarte zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, w lokalach udostępnionych przez gminy i powiat. Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk informuje, że na terenie powiatu powstały trzy takie punkty, w których mieszkańcy nieodpłatnie mogą skorzystać z porad prawnych:

1. W Świdniku, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Niepodległości 13 na II piętrze, pokój 56 (wejście jak do SKOK).

tel. 81 468 70 96

Godziny otwarcia: 81 468 70 96
poniedziałek 10:00 - 14:00
od wtorku do piątku 8:00 - 12:00

2. W Piaskach, przy ul. Lubelskiej 80, pokój 9 (budynek naprzeciw Urzędu Miasta Piaski).

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku 8:30 - 12:30

3. W Trawnikach 630 (budynek byłego ośrodka zdrowia).

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 12:00
wtorek 8:30 - 12:30
środa 12:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:30 - 12:30


Zdaniem starosty takie terytorialne rozmieszczenie biur jest zasadne, ponieważ w szerszym stopniu umożliwi mieszkańcom dostęp do bezpłatnych usług prawnych.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Według ustawy, pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Osoby uprawnione do skorzystania będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Darmowa pomoc prawna - infografika

Zapraszamy do obejrzenia filmu o działaniu punktów w naszym powiecie: