„Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku"

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji  uczniów i nauczycieli 4 szkół zawodowych należących do PŚ: PCEZ im. Z. P.w Świdniku (150 U i 23 N - techn. i szk.branż), ZS nr 1 im. C. K. N. w Świdniku (125 U i 15 N - techn i szk.branż.), ZS w Piaskach (125 U i 15 N techn i szk.bran) oraz ZS w Trawnikach (60 U i 14 N techn. i szk.branż) oraz dostosowanie ich kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy do 2022 r.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci:

- studiów podyplomowych dla 20 nauczycieli
- szkoleń doskonalących dla 41 nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych zawodowych dla 26 nauczycieli
- wizyt studyjnych na uczelniach wyższych dla 67 nauczycieli
- doposażenia pracowni zajęć praktycznych oraz utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego
- kursów zawodowych dla 460 uczniów
- staży zawodowych dla uczniów u pracodawców zewnętrznych
- zajęć wyrównawczych dla uczniów

Wartość projektu: 4 744 420,45 zł
            
Projekt „Powiat  świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe