W ramach projektu pn. "Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich" został wydany Atlas drogowy powiatów województwa Lubelskiego.

We wtorek, 17 sierpnia 2010 r. w Krasnymstawie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”.

Celem nadrzędnym konferencji było przybliżenie założeń projektu oraz przedstawienie aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia. Zwieńczeniem konferencji było uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej w miejscowości Izbica (powiat krasnostawski), umieszczonej przy jednym z odcinków dróg realizowanych w ramach projektu. Takie same tablice pojawią się we wszystkich powiatach partnerskich przy drogach realizowanych w ramach projektu.

W dniu 20 lipca Lider projektu - Powiat Lubelski podpisał z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”, natomiast w dniu 28 lipca 2010 r. Powiat Świdnicki podpisał umowy z wykonawcami na realizację swoich zadań w ramach przedmiotowego projektu.

W dniu 30 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska między 16 powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich.

Projekt został zapisany w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu, zawartego w ramach Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w dniu 20 listopada 2008 r. Projekt ten będzie realizowany przez 16 powiatów województwa lubelskiego, tj. przez powiaty, które w konkursie nr 01/RPOWL/5.2/2008 nie uzyskały dofinansowania w ramach RPO WL.

rpo lubelskie

Wspólnie z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim, powiat świdnicki w świdniku realizuje projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Lokalny Układ Transportowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest projektem kluczowym wpisanym na listę indykatywnych projektów RPO WL 2007 - 2013. Liderem projektu jest Powiat Lubelski.