Umowa partnerska na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych

W dniu 30 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska między 16 powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich.

Projekt został zapisany w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu, zawartego w ramach Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w dniu 20 listopada 2008 r. Projekt ten będzie realizowany przez 16 powiatów województwa lubelskiego, tj. przez powiaty, które w konkursie nr 01/RPOWL/5.2/2008 nie uzyskały dofinansowania w ramach RPO WL.

W ramach przedmiotowego projektu Powiat Świdnicki będzie realizował zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Świdnickiego na lata 2008 – 2010 pn. „Poprawa jakości powiązań oraz dostosowanie do wymaganych standardów systemu komunikacyjnego Powiatu Świdnickiego w Świdniku” obejmujące następujące zadania inwestycyjne stanowiące kontynuację projektów drogowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego w latach 2005 – 2007:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki od km roboczego 0+000,00 do km 1+280,00,
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel od km roboczego 0+000,00 do km 4+663,50,
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec od km roboczego 0+000,00 do km 3+708,50,
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km roboczego 0+000,00 do km 5+545,00.

Rzeczowy zakres projektu planowany jest do realizacji w latach 2010-2011.

Paweł Pikula - Starosta Lubelski

Paweł Pikula - Starosta Lubelski

 

Przedstawiciele Powiatu Świdnickiego.

Przedstawiciele Powiatu Świdnickiego.

Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego

Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego