Razem Bezpieczniej

Realizacja projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie świdnickim” w kontekście kierunków i założeń programu, poprzez modernizację przejść dla pieszych oraz działania edukacyjne przyczyni się do osiągnięcia celu głównego programu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z celem szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, projekt zakłada realizację przedsięwzięcia mającego na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w miejscowości Świdnik, Oleśniki, Krzesimów znajdujących się w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu pieszych w pobliżu szkół, kościołów oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Modernizacja obejmuje m. in. montaż oświetlenia, oznakowanie pionowe, poziome, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na każdym przejściu. Ponadto projekt przewiduje działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu uświadamianie uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w ich okolicach oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy poprzez prelekcje w szkołach, przy których zlokalizowane są przejścia dla pieszych.

Produkty projektu:

- wykonanie modernizacji przejść dla pieszych zwiększających bezpieczeństwo

- przeprowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży przez Policję i Straż Pożarną

Rezultaty projektu:

  1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych, dzięki której piesi zostaną uwidocznieni (doświetlenie przejść), kierowcy będą odpowiednio wcześniej ostrzegani o zbliżaniu się do przejścia (kocie oczka, znaki aktywne, biało-czerwone pasy).
  2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa na modernizowanych przejściach dla pieszych dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym zwiększającym bezpieczeństwo pieszych.
  3. Wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściu dla pieszych dzięki działaniom edukacyjnym w szkołach i działaniach informacyjnych w Internecie i prasie lokalnej.
  4. Wzrost świadomości w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym dzięki działaniom edukacyjnym w szkołach.
  5. Ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia) dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym zwiększającym bezpieczeństwo pieszych.
  6. Efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych (inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych, latarnie fotowoltaiczne).
  7. Wypracowanie wśród kierowców nawyku zwalniania przed przejściami dla pieszych – dzięki rozwiązaniom sprzyjającym wczesnemu ostrzeganiu kierowcy o zbliżaniu się do przejścia.
  8. Zwiększenie współpracy na szczeblu lokalnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poprzez zawiązanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku, Policją, Strażą Pożarną oraz szkołami w celu realizacji działań edukacyjno-prewencyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie zrealizowano w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.