Celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym.

Cele cząstkowe:

  • podniesienie standardów obsługi klienta w jednostkach samorządowych
  • usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju
  • poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej
  • otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami

Poniższa ankieta pozwoli nam poznać Państwa potrzeby w zakresie szkoleniowym związane z projektem „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowychi gminnych województwa lubelskiego”. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 03.12.2008 r. i przesłanie jej na adres Starostwa Powiatowego w Świdniku, faxem na nr 081 468 71 12 lub e-mailem: szkolenia@starostwo.swidnik.pl.

Pliki do ppbrania:

Informujemy, że od 01 października 2008 roku Powiat Lubelski w partnerstwie z powiatami województwa lubelskiego rozpoczął realizację projektu szkoleniowego „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt skierowany jest do pracowników samorządowych urzędów gmin i starostw z terenu województwa lubelskiego, realizowany będzie w okresie 01.10.2008 r. – 31.05.2010 r.