Analiza potrzeb szkoleniowych

Informujemy, że od 01 października 2008 roku Powiat Lubelski w partnerstwie z powiatami województwa lubelskiego rozpoczął realizację projektu szkoleniowego „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt skierowany jest do pracowników samorządowych urzędów gmin i starostw z terenu województwa lubelskiego, realizowany będzie w okresie 01.10.2008 r. – 31.05.2010 r.