W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączanie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Powiatu Świdnickiego obejmuje ponad 210 podmiotów.

Wśród NGO znajdują się stowarzyszania zwykłe oraz rejestrowe, fundacje, kluby sportowe oraz ochotnicza straż pożarna. Zadania statutowe, wykonywane przez NGO obejmują wszystkie dziedziny z życia powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnych (pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona środowiska, kultura, edukacja, ochrona upowszechniania kultury fizycznej i sportu).

Aktywnie działających NGO w naszym powiecie jest około 50 organizacji.

Starostwo Powiatowe w Świdniku w roku 2015r. przeznaczyło kwotę 73500 zł na wsparcie realizacji zadań realizowanych przez sektor społeczny. W ciągu roku zostały ogłoszone konkursy ofert na 32 zadania publiczne, razem wpłynęły 22 oferty.

Od 2014r. Starostwo uruchomiło fundusz na wkłady własne - narzędzie dające możliwość wsparcia finansowego projektów realizowanych spoza budżetu powiatu prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Z tego konkursu może korzystać każda organizacja, która realizuje projekt autorski na terenie Powiatu Świdnickiego lub z mieszkańcami naszego Powiatu. Fundusze na wkłady własne dają możliwość pozyskania większych finansów spoza budżetu Starostwa Powiatowego w Świdniku.