Inauguracja Mega projektu

We wtorek, 17 sierpnia 2010 r. w Krasnymstawie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”.

Celem nadrzędnym konferencji było przybliżenie założeń projektu oraz przedstawienie aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia. Zwieńczeniem konferencji było uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej w miejscowości Izbica (powiat krasnostawski), umieszczonej przy jednym z odcinków dróg realizowanych w ramach projektu. Takie same tablice pojawią się we wszystkich powiatach partnerskich przy drogach realizowanych w ramach projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 16 powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Jest wpisany na listę indykatywną kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 131 600 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi natomiast 186 529 921,14 zł.

W ramach projektu Powiat Świdnicki realizuje następujące inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki od km roboczego 0+000,00 do km 1+280,00,
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel od km roboczego 0+000,00 do km 4+663,50,
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec od km roboczego 0+000,00 do km 3+708,50,
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km roboczego 0+000,00 do km 5+545,00.

Wartość zadań razem: 6934 505,40 PLN, w tym wartość dotacji: 3 889 174,24 PLN (56,08%).

Zakończenie wszystkich robót drogowych na terenie naszego powiatu zaplanowano na październik br.