Mega projekt drogowy

W dniu 20 lipca Lider projektu - Powiat Lubelski podpisał z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”, natomiast w dniu 28 lipca 2010 r. Powiat Świdnicki podpisał umowy z wykonawcami na realizację swoich zadań w ramach przedmiotowego projektu.

 

Projekt jest realizowany wspólnie z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Lokalny Układ Transportowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest projektem kluczowym wpisanym na listę indykatywnych projektów RPO WL 2007 - 2013.

W ramach projektu powiat świdnicki realizuje następujące inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki od km roboczego 0+000,00 do km 1+280,00,
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel od km roboczego 0+000,00 do km 4+663,50,
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec od km roboczego 0+000,00 do km 3+708,50,
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km roboczego 0+000,00 do km 5+545,00.

Termin zakończenia inwestycji na terenie powiatu wyznaczony jest na 15 październik 2010 r.