F.A.Q.

 1. Informacja dla przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod poz. 118 Minister środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten został utworzony w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Na podst. art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 21) Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Na podst. art. 233 ww. ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 tej ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zezwolenie na transport odpadów wydaje się do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Na podst. art. 234 ust. 2 ww. ustawy o odpadach, podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Szczegółowe informacje o Rejestrze – BDO dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/

 1. Informacja o zmianie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Uprzejmie informujemy, że z uwagi duże zmiany w ustawie o odpadach, wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), zostaje chwilowo wstrzymana możliwość pobierania wniosków z zakresu gospodarowania odpadami (wniosek na zbieranie odpadów, wniosek na przetwarzanie odpadów, wniosek na zbieranie i przetwarzanie odpadów), do czasu opracowania ich nowych wersji. Za utrudnienia przepraszamy.

 1. Informacja o zmianie ustawy Prawo wodne

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne. W związku z tym Starosta Świdnicki przestał być organem w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych.

 1. Jakie dokumenty ewidencyjne musi prowadzić podmiot gospodarujący odpadami?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Według art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 – ze zm.). Dokumenty ewidencyjne przechowuje się i udostępnia na żądanie uprawnionych organów przez okres 5 lat. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji, ma też obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust.1 pkt. 1) i przekazania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, do marszałka województwa właściwego, ze względu na miejsce wytworzenia odpadu (art. 76 ust. 1).
Prowadzący wyłącznie usługę transportu odpadów, jest obowiązany na podst. art. 71 pkt. 2
ww. ustawy o odpadach do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Wzór tego dokumentu określa ww. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 1. Jakie pozwolenia powinien uzyskać podmiot gospodarujący odpadami?

W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm uchwalił nową ustawę o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), która wdrożyła do prawa polskiego zapisy zawarte w unijnej dyrektywie odpadowej nr 2008/98 WE
oraz w innych dyrektywach i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 39, poz. 251 - ze zm.). Wejście w życie tej ustawy całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców.

Obecnie, przedsiębiorcy gospodarujący odpadami zostali zobowiązani do uzyskania następujących decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pomimo tego, że nowa ustawa zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów, podmioty transportujące odpady, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, nadal zobowiązane są do uzyskania tego zezwolenia lub wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jednocześnie straciły ważność z dniem wejścia w życie nowej ustawy tj. z dniem 23 stycznia 2013 r.:

 • informacje o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów o odpadach

Ważność zachowują natomiast:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zachowują ważność na czas , na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów – zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • zezwolenia na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów) – zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, w których zostało uwzględnione zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – zachowują ważność w tym zakresie na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami – zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na transport odpadów - zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, który będzie utworzony najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
 1. Które grunty rolne podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wyłączenia z produkcji rolniczej?

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej dotyczy gruntów:

 • określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
 • klasy I, II, III, IIIa, IIIb pochodzenia mineralnego i organicznego;
 • klasy IV, IVa, IVb, V i VI pochodzenia organicznego;
 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
 • pod parkami wiejskimi oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;
 • pod rodzinnymi ogrodami działkowymi i ogrodami botanicznymi;
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
 • zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa;
 • torfowisk i oczek wodnych;
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej powinno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w przypadku braku obowiązku uzyskania tego pozwolenia przed rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.

 1. Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Karta wędkarska jest dokumentem urzędowym uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Czynnością warunkującą nabycie prawa do amatorskiego połowu ryb jest wydanie karty wędkarskiej przez właściwy organ administracji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta.
Postępowanie w sprawie wydania karty wędkarskiej wszczyna osoba zainteresowana jej wydaniem, składając skierowany do właściwego starosty wniosek wraz z zaświadczeniem
o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, aktualna fotografię i dowodem uiszczenia opłaty za kartę wędkarską
w wysokości 10 zł. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 1. Czy można wydobywać kopaliny pospolite bez koncesji ?

Bez koncesji można wydobywać piaski i żwiry, przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiących przedmiot ich prawa własności, jeżeli wydobycie:

 • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
 • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
 • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie, jest obowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

 1. Informacja - potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. ze zm.), Starosta Świdnicki dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.  

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.  

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie). Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). Na podstawie uzyskanych danych, Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany na podst. art. 101e ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.  Starosta dokonuje aktualizacji wykazu raz na 2 lata i przekazuje go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501 e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl 
lub na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik e-mail: srodowisko@powiatswidnik.pl