Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku

poradnia swidnik

ul. C.K.Norwida 2a
21 - 040 Świdnik

tel. 81 751 52 36


info@poradnia.swidnik.pl
www.poradnia.swidnik.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku działa od 1967 r. Celem Poradni jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom, nauczycielom, rodzicom w tworzeniu warunków wspomagania dziecka w zakresie rozwoju, wychowania i kształcenia. Naszą opieką obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 0 – 18 lat zamieszkującą na terenie Powiatu Świdnickiego.
Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne.
Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież zgłoszone na wniosek rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia dostępnej w poradni bądź na stronie internetowej placówki.

Prowadzimy:

 • badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • badania i ocenę rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego
 • badania oceny dojrzałości szkolnej
 • badania predyspozycji edukacyjno-zawodowych (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2 – 6 lat ułatwiające start szkolny
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię rodzin
 • szkołę dla rodziców
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • grupy wsparcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli
 • psychoedukację i poradnictwo dla rodziców i nauczycieli
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu
 • terapię biofeedback dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku 0 – 6 lat
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych

Poradnia wydaje orzeczenia do:

 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nauczania indywidualnego dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.