Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku bierze udział w pilotażowym wdrożeniu Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Projekt jzmierza do podniesienia kompetencji nauczycieli i rodziców przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie skutecznego wspomagania wszystkich uczniów w rozwoju. Wśród wielu form bezpłatnego wsparcia znajdują się m.in.: konsultacje z uznanymi ekspertami, diagnozowanie uczniów przez wybitnych lekarzy specjalistów, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy czy doskonalenie w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie (LINK)

Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdu nowego

Rejestracja pojazdu używanego (sprowadzonego)

Rejestracja pojazdu używanego (krajowego)

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Pozostałe sprawy

Druki do pobrania


Prawa jazdy

Druki do pobrania


Transport drogowy - licencje

Transport drogowy - zezwolenia

Transport drogowy - zaświadczenia

Druki do pobrania


Stacje kontroli pojazdów

Druki do pobrania


Ośrodki szkolenia kierowców

Druki do pobrania


Opłaty (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, transport drogowy, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców - konto Starostwa Powiatowego w Świdniku):
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Świdniku
nr konta : 19 8689 0007 6001 3969 2000 0040.

Opłaty skarbowe (np. pełnomocnictwo, zaświadczenia - konto Urzędu Miasta w Świdniku):
Bank PKO BP
nr konta : 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885.

UWAGA

Biletomat wyłączany jest na godzinę przed zamknięciem urzędu. W przypadku dużej ilości klientów może zostać wyłączony wcześniej. W takich sytuacjach, o możliwość załatwienia swojej sprawy w danym dniu, należy zapytać bezpośrednio przy stanowisku.

Kobiety w ciąży oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności proszone są o zgłoszenie się do pracownika Wydziału poza kolejnością.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Świdniku (adres: ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, telefon kontaktowy: 81 468 71 01).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiatswidnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1lit. c) RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1lit. b) RODO),
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1lit. e) RODO),
 • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 1 lit. d) RODO
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1lit. a) RODO),
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

                                                                

Świdnik

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 67 81
fax 81 468 67 83
web: www.mok.swidnik.pl
e-mail: mok@mok.swidnik.pl

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku
ul. Piłsudskiego 6a, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 23 88
fax (081) 751 66 63
web: www.sdk.smswidnik.pl
e-mail: sdk11@wp.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku
ul. Króla Pole 7, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 68 56
fax (081) 468 70 47
web: www.psm.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl

Mełgiew

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew,
tel. 81 759 77 02 wew. 220
tel. kom. 0600 354 983
web: www.gokmelgiew.pl
e-mail:
gok_melgiew@wp.pl

Piaski

Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski
tel. 81 582 10 93
fax 81 582 10 93
web: www.facebook.com/Miejskie-Centrum-Kultury-w-Piaskach-808356065912321

Trawniki

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki
tel. 81 585 60 38
web: www.goktrawniki.pl