Konferencja inaugurująca projekt WIRTUALNE POWIATY

W dniu 5 listopada br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku odbyła się powiatowa konferencja inaugurująca projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" współfinasowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez samorządy z powiatu Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego, w ramach którego planowana jest budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowej oraz zapewnienie publicznego dostępu do zasobów informacyjnych, szczególnie na obszarach wiejskich zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Celem konferencji było wprowadzenie w merytoryczną realizację projektu, przybliżenie zagadnień, założeń i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia. Konferencja składała się z kilku bloków tematycznych i prezentacji multimedialnych. Konferencję rozpoczął i przybyłych gości przywitał Starosta Powiatu Świdnickiego - Mirosław Król. O założeniach projektu "Wirtualne Powiaty" mówiła Pani Małgorzata Kolary-Woźniak ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej, z kolei o Megaustawie jako narzędziu infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce mówił Pan Andrzej Kaczor z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecne kierunki rozwoju technologii WiMax scharakteryzował natomiast Pan Marcin Ścigaj z MSConnect sp. z.o.o. Po wystąpieniach prelegentów rozgorzała dyskusja na temat rozwoju sieci szerokopasmowej w ramach Projektu "Wirtualne Powiaty ... Etap III" na terenie Powiatu Świdnickiego.
Cel główny projektu obejmuje rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie trzech powiatów poprzez budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, sieci hot spotów i telecentrów wpływających na wzrost dostępności do szerokopasmowego Internetu do 2012 roku. Celem projektu jest również wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców, przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej powiatów, umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych, wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu, wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.
Projekt obejmuje m.in. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej obejmującej: 260 szt. węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej, budowę i wyposażenie inwestycyjne nowopowstałego centrum zarządzania siecią, przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów i ich elektronicznej archiwizacji, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. W wyniku projektu na terenie Powiatu Świdnickiego w Świdniku powstanie m.in. 45 telecentrów.

rpo lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce: Projekty unijne/ projekty realizowane/ Wirtualne Powiaty.

 powitanie gosci i krota prezentacja powiatu miroslaw krol

Gości powitał Miroslaw Król - Starosta Świdnicki

prowadzaca jowita helicka

Konferencję prowadziła Jowita Helicka - pracownik Wydziału Rozwoju w Starostwie

Powiatowym w Świdniku

naczelnik w starostwie powiatowym w lecznej malgorzata kolary wozniak

Założenia i cele projektu przedstawiła Małgorzata Kolary-Woźniak - Naczelnik w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej

tomasz lasak koordynator powiatowy projektu

Koordynator projektu w Powiecie Świdnickim - Tomasz Łasak

andrzej kaczor z uke odpowiada na pytanie radnej

Na pytania gości odpowiadał m.in. Andrzej Kaczor - przedstawiciel Urzędu Komunikacji
Elektronicznej - delegatura w Lublinie.

Patroni medialni:

wp3 patroni medialni