Rajd samolotowy Polska - Litwa

W dniu 8 lutego 2010 r. Starosta Świdnicki - Mirosław Król, Wicestarosta Świdnicki - Zbigniew Twaróg podpisali w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Gen. Tadeusza Góry”.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna i będzie realizowany w partnerstwie.

Partnerami projektu są po stronie polskiej: Gmina Miejska Świdnik, i Aeroklub Świdnik a rolę partnera zagranicznego pełni Gmina Rejonowa Soleczniki na Litwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 388 788,12 PLN, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 272 151,68 PLN.

Etap planowania już za nami, teraz czas na przygotowanie logistyczne Rajdu i imprez towarzyszących. Wśród nich: konferencja, konkursy, wydanie promocyjnych publikacji. Imprezy zaplanowane są na maj br.