Rajd samolotowy Polska - Litwa

 rpo lubelskie

Projekt pn. "Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Gen. Tadeusza Góry" został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działania 7.3 Współpraca międzyregionalna. Projekt został zrealizowany w partnerstwie. Partnerami projektu po stronie polskiej byli: Gmina Miejska Świdnik i Aeroklub Świdnik a rolę partnera zagranicznego pełniiła Gmina Rejonowa Soleczniki na Litwie. Całkowita wartość projektu wyniosła 388 788,12 PLN, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 272 151,68 PLN.