Spotkanie uczestników sieci: „Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora”

"Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"- to temat drugiego spotkania szkoleniowego, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego - członkowie sieci współpracy i samokształcenia nr 3: "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora" zorganizowanej w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Warsztaty w dn. 14 stycznia br. przeprowadził p. Szczepan Zakrzewski - trener, szkoleniowiec, absolwent Akademii Menagerskiej Specjalist & Friends, studiów podyplomowych "Trener Biznesu", posiadacz certyfikatu trenerskiego Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Pan Szczepan jest także twórcą autorskiego Programu Warsztatów Komunikacji Interpersonalnej. Zakres tematyczny jego pracy trenerskiej to przede wszystkim: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, asertywność i radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, prowadzenie zebrań, przywództwo, rozwój umiejętności kierowniczych, metodyka szkoleń oraz umiejętności trenerskie.
Podczas spotkania dyrektorzy poznali sposoby skutecznego wykorzystywania znaczenia społecznego sygnałów pozawerbalnych w relacjach z audytorium oraz doskonalili praktyczne umiejętności związane z autoprezentacją. Pracując w grupach lub zespołach dwuosobowych przećwiczyli wybrane techniki przekazu w kontekście komunikacji ze słuchaczami oraz podnieśli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem i kontrolowaniem emocji podczas wystąpień publicznych. Uczestnicy warsztatów mogli skonfrontować własne doświadczenie w tym zakresie, skorzystać z fachowych porad eksperta oraz uzyskać odpowiedzi na pytania z zakresu problematyki, będącej przedmiotem spotkania.
Poza praktyczno-merytorycznym wymiarem warsztatów, niewątpliwym atutem był ich charakter integracyjny. Dyrektorzy uczestnicząc w proponowanych im formach aktywności nie tylko poszerzali własne kompetencje, ale przede wszystkim budowali przyjazną przestrzeń do współpracy i wymiany doświadczeń, co - w myśl założeń projektu sieciowego - stanowi podstawę skutecznego networkingu. Zaangażowanie i entuzjazm uczestników szkolenia pozwala stwierdzić, iż warsztaty spełniły oczekiwania odbiorców i należy tę formę szkoleń kontynuować na kolejnych spotkaniach.
Kolejne spotkanie z ekspertem - warsztatowe - zostało zaplanowane na 10 marca 2015r.

 

Małgorzata Rasmus
Koordynator sieci

logotypy 1