LOM-PI

rpo lubelskie

Projekt pn. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" realizowany był w partnerstwie przez Gminę Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Swidnicki. Celem projektu było nawiązanie współpracy z zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji. Projekt był realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013, działania 2.4 Marketing gospodarczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 2008 - 2010.


Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN z czego Powiat Świdnicki 137 500,00 PLN
Wartość dotacji: 825 000,00 PLN z czego Powiat Świdnicki 103 125,00 PLN

www.lom.com.pl