Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu

Informujemy, że trwa realizacja projektu "Bez Barier " wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".

Powiat Świdnicki realizuje projekt "Bez Barier" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS. Bierze w nim udział 10 pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 40 osób z 25 organizacji pozarządowych (NGO) z terenu Powiatu.

Drogą uchwały Rady Powiatu powołana została Międzysektorowa Grupa ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych, a także Grupa Robocza ds. Samooceny Jakości Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO.

Spośród członków Międzysektorowej Grupy ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych utworzone zostały zespoły. Zajmują się one opracowywaniem istotnych z punktu widzenia współpracy Samorządu z NGO dokumentów: 4 wieloletnich programów współpracy Powiatu z NGO w obszarach wsparcia: instytucjonalnego, szkoleniowo-doradczego, w animacji, informacyjno-promocyjnego, procedury przeprowadzania konsultacji społecznych oraz procedur: standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i współpracy niefinansowej z NGO w realizacji zadań publicznych, jak również projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim oraz samej strategii.

Prace zespołów już trwają, a ich efekty będzie można już niebawem śledzić na utworzonej w ramach projektu internetowej Platformie Rozwiązywania Problemów Społecznych, na której znajdą się także uwagi konsultacyjne i ich uzasadnienia. Platforma umożliwi zawiązywanie lokalnych inicjatyw oraz kontakt między organizacjami pozarządowymi a samorządem. O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy Państwa informować w kolejnych odsłonach.

loga 1