Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu "Bez Barier - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".


Powiat Świdnicki realizuje ten projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS z siedzibą w Lublinie. W ramach projektu 10 uczestników projektu - pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu uczestniczyło w szkoleniu "Zasady skutecznej współpracy JST i NGO". Odrębne szkolenia odbyły się dla 40 członków NGO zaangażowanych w projekt. Wkr"tce rozpoczną się wsp"lne szkolenia dla obu tych grup.

Rezultaty pracy zespołów umieszczane są na internetowej Platformie Rozwiązywania Problem"w Społecznych, kt"ra stała się także miejscem wymiany uwag i doświadczeń uczestników projektu.

Na zebraniu Zarządu Powiatu, które odbyło się 01 lipca 2014 r. przyjęty został dokument: "Procedury standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych".

Poniżej zamieszczamy link do Platformy Rozwiązywania Problemów Społecznych, na której można zapoznać się z tym dokumentem.

Procedury standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

loga 1